Årsrapport 2013 – Primærnæringsinstituttene: Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

| Type artikkel: Rapport
Rapporten omfatter de sju instituttene som er med i det resultatbaserte finansieringssystemet: Bioforsk, Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning), Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Nofima AS, SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) og Veterinærinstituttet.

Innhold

Rapporten omfatter de sju instituttene som er med i det resultatbaserte finansieringssystemet:
  • Bioforsk
  • Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning)
  • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
  • Nofima AS
  • SINTEF Fiskeri og havbruk AS
  • Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap)
  • Veterinærinstituttet
  I tillegg omfatter rapporten de to forvaltningsinstituttene som ikke er med i basisfinansieringssystemet:
  • Havforskningsinstituttet
  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Top