«Bedre håndtering av streptokokkinfeksjoner hos melkeprodusenter gir økt bærekraftig matproduksjon i Norge»

| Type artikkel: Utviklingsprosjekt
Jurbetennelse er en infeksjon i juret. Jurbetennelse er den sjukdommen som har størst økonomisk betydning for melkeprodusenter i Norge og er den enkeltsykdommen som bidrar mest til antibiotikaforbruket hos melkekyr. Infeksjonene er som oftest infeksiøse og forårsaket av ulike mikroorganismer som bakterier, sopp og virus. I Norge er det i all hovedsak bakterier som forårsaker jurbetennelser, og ca 1/4 av de mer alvorlige jurbetennelsene er forårsaket av streptokokker (Str. dysgalactiae og Str.uberis).
Norsk landbruk har de siste 50 årene vært igjennom en omfattende strukturendring. Som følge av disse endringene har sysselsetting og antall gårdsbruk blitt kraftig redusert, mens melkevolumet har holdt seg relativt stabilt. Effektivisering med større gårdsbruk, flere kyr og høyere ytelse pr ku er faktorer som har preger norsk melkeproduksjon. Det har vært nødvendig å sette større fokus på driftsledelse for å skape gode rutiner og arbeidsvaner. I disse større driftsenhetene har streptokokkene fått en økt betydning og de kan være vanskelig å bekjempe. Jurhelserådgivning er mer komplisert, krevende og utfordrende i større driftsenheter. Årsakene til dårlig jurhelse er multifaktorielle og det finnes derfor mange ulike innfallsvinkler og måter som jurhelseproblemer kan løses på hos den enkelte gårdbruker. Hovedformålet med prosjektet er å redusere antall jurbetennelser forårsaket av streptokokker hos norske melkekyr. Prosjektet skal tilegne seg ny kunnskap om de ulike streptokokkene og om de har ulik evne til å fremkalle jurbetennelse, hvordan de smitter mellom fjøs og innen samme fjøs samt hvordan de ulike bakterietypene endrer seg ved ulike driftsformer og driftsledelse. Basert på denne nye kunnskapen vil husdyrnæringen komme med oppdaterte anbefalinger for håndtering av streptokokkinfeksjoner ute på gårdene og bruken av antibakterielle midler hos produksjonsdyr kan reduseres ytterligere.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/288917
Top