BERRYSYS -En systemtilnærming til biologisk kontroll i økologisk og integrert jordbærproduksjon 2009-2012

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Målet med dette prosjektet er å fremme økologisk og bærekraftig bærproduksjon gjennom en systemtilnærming til plantevernproblemer. Det skal vi gjøre ved å skaffe oss kunnskap om hvordan høge plasttunneler og planteverntiltak påvirker skadedyr, deres naturlige fiender og plantepatogene sopp.

Hovedmål

Øke økologisk og integrert bærproduksjon i plasttunneler ved å utvikle et system som fremmer naturlige fiender og reduserer problemer med skadedyr og plantesykdommer. Veksthusspinnmidd og dens naturlige fiender (nyttesopp og rovmidd) og mjøldogg i jordbær vil bli brukt som et modellsystem. Delmål: 1) Kunnskap om effekten av klimatiske forhold og soppmidler på samspillet mellom modellorganismene 2) Strategier for storskalaproduksjon og innsmitting med nyttesoppen Neozygites floridana for biologisk bekjempelse av veksthusspinnmidd i jordbær. 3) Dyrkningssystemer (med og uten tunnel) og planteverntiltak som fremmer nyttesopp og rovmidd og som reduserer problemer med spinnmidd og plantepatogene sopp. Målet med dette prosjektet er å fremme økologisk og bærekraftig bærproduksjon gjennom en systemtilnærming til plantevernproblemer. Det skal vi gjøre ved å skaffe oss kunnskap om hvordan høge plasttunneler og planteverntiltak påvirker skadedyr, deres naturlige fiender og plantepatogene sopp. Veksthusspinnmidd, dens naturlige fiender (N. floridana og rovmidd) og mjøldogg i jordbær vil være vårt modellsystem. Vi vil undersøke hvordan dette systemet kan manipuleres for å fremme nytteorganismene og redusere skadedyrene og plantesykdommene. De biologiske kontrollmetodene som skal brukes i prosjektet er konserveringsmetoden, inokuleringsmetoden og masseutslippsmetoden.
 

Samarbeid

The project is in collaboration with the agricultural faculty of São Paulo University, EMBRAPA, Instituto Federal do Sul de Minas, in Brazil and as well as Koppert Biological Systems in Holland and the Extension Service and strawberry farmers in Norway and Brazil.  

Prosjektsammendrag

I Norge er det et uttalt ønske om å øke produksjonen av økologiske jordbær, og da er dyrking i høye plasttunneler et av de viktigste tiltakene for å redusere problemene med soppsjukdommer. Videre ønsker norske myndigheter å unngå overskridelser av restverdier for kjemiske plantevernmidler, og jordbær er en av de kulturene hvor en har størst problem med overskridelser (spesielt av soppmidler). Dyrking i plasttunneler har imidlertid bedret denne situasjonen, men dersom skadedyrproblemene øker tilsvarende som problemet med soppsykdommer reduseres, er vi like langt. Vi trenger derfor å utvikle dyrkningssystemer som reduserer problemet med soppsykdommer uten at det fører til større problemer med skadedyr. Samspillet mellom skadedyr, plantepatogene sopp og naturlige fiender er mange og sammensatte, og de blir derfor også ofte studert hver for seg. For å forstå hvordan vi skal kunne håndtere et sammensatt plantevernproblem i en kultur er det derfor behov for en systemtilnærming. Noen undersøkelser har sett på effekten av kjemiske plantevernmidler og/ eller bruk av tunneler på spinnmidd og rovmidd (naturlig fiende) og noen av dem har også inkludert samspillet med plantepatogene sopp. Ingen av disse studiene har imidlertid inkludert nyttesoppen N. floridana, som kan drepe store mengder spinnmidd på kort tid. Vi tror at denne nyttesoppen må tas med i studier av spinnmidd-bekjempelse for å unngå feilaktige konklusjoner og feil anbefalinger om planteverntiltak til dyrkerne. For eksempel kan bruk av soppmidler i visse tilfeller føre til mer spinnmidd fordi soppmidlene også hemmer N. floridana. Prosjektet «BERRYSYS -En systemtilnærming til biologisk kontroll i økologisk og integrert jordbærproduksjon» vil kunne gi kunnskap som vil resultere i informasjon og retningslinjer for hvordan et dyrkningssystem i jordbær bør forvaltes for å redusere problemer med spinnmidd og soppsykdommer og ta vare på og fremme rovmidd og nyttesoppen N. floridana. Kunnskapen som vi får fra dette prosjektet vil også gi en mer generell informasjon om effekten av ulike dyrkningssystem på samspill mellom skadedyr, naturlige fiender og soppsykdommer på planter. Denne informasjonen vil kunne brukes direkte i flere andre kulturer (f.eks. bringebær og kirsebær i tunell). Verken nasjonalt eller internasjonalt finnes det tidligere studier som kombinerer alle disse organismene i en systemtilnærming. Prosjektet vil også kunne gi ny kunnskap om mulighetene for hvordan et felt kan smittes med nyttesoppen N. floridana og om denne soppen kan produseres i storskala og dermed komme på markedet som et produkt som norske dyrkere kan bruke til biologisk kontroll av spinnmidd. Resultatene fra dette prosjektet vil fremme en bærekraftig jordbærproduksjon og øke mulighetene for å lykkes med økologisk dyrking. Det økologiske jordbærarealet er i dag på under en halv prosent. Den raskt økende etterspørselen etter norsk økologisk produksjon av jordbær krever derfor en langt raskere takt i omleggingen. Det nære samarbeidet med næring, veiledning og forskning gjennom dette og tidligere prosjekter vil bidra sterkt til å muliggjøre dette.
Top