BIOKLIMA – Et internasjonalt anlegg for studier av klimaendringer på den nordlige halvkule 2009-2015

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
BIOKLIMA skal måle virkningen av klimaendringer på planter, jord, vann og klimagasser i naturlige og agro-økosystemer som grunnlag for iverksetting av effektive, samfunnsmessige tiltak.

Mål

BIOKLIMA skal måle virkningen av klimaendringer på planter, jord, vann og klimagasser i naturlige og agro-økosystemer som grunnlag for iverksetting av effektive, samfunnsmessige tiltak. BIOKLIMA skal være verdens mest avanserte klimakontrollerte forsøksanlegg og en brobygger mellom felt og laboratorium og mellom fagdisipliner. BIOKLIMA skal ta i bruk og utvikle avansert teknologi for overvåking av jord, vann, planter og luft i samarbeid med verdens ledende forskere og deres forsøksfasiliteter. Forskningen vil gi oss bedre forståelse av hvordan klimatiske forhold påvirker hele økosystemet fra genetisk seleksjon av tolerante plantearter til hvordan ulike kombinasjoner av nedbør, temperatur og grunnforhold kan gi flom og ras. Ved å forstå de underliggende mekanismene vil vi ha større innflytelse på konsekvensene av endrede klimaforhold, enten ved mottiltak eller bedre varslingssystemer. Forskningen vil bidra til:
  • Mer effektiv mat og skogsvirkeproduksjon
  • Bedre naturforvaltning
  • Mindre utslipp av klimagasser
  • Mindre forurensningsproblemer
  • Færre ras og bedre varsling av ras
  • Tryggere veier og bygninger

Eksisterende modeller for virkningen av de forventede klimaforandringene er svært usikre på grunn av manglende kunnskap både når det gjelder selve klimaendringene og virkningen av gitte klimaendringer på planteproduksjon, jord, vann og klimagasser. Det er også usikkert hvordan det terrestriske systemet påvirker klima. Hittil har forskerne vært henvist til målinger ute i naturen under uforutsigbare betingelser og til laboratorieforsøk hvor man studerer svært forenklede systemer.

BIOKLIMA- anlegget vil koble molekyl- og felt-skala og framskaffe mer pålitelige data for virkningene av klimaforandringene og dermed bidra til en mer effektiv bruk av de økonomiske og samfunnsmessig investeringer som vil kreves.

BIOKLIMA- anlegget vil legge til rette for eksperimentell forskning som:

  • integrerer økologi, biologi, geologi, fysikk og kjemi
  • dekker hele økosystemet; jord, vann, gass, vegetasjon og insekter
  • kontrollere både atmosfære, nedbør og temperatur, inkludert frost
 

Samarbeidspartnere

Bioforsk- The Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research Graminor AS- Plant breeding company NINA (Miljøalliansen) – Norwegian Institute for Nature Research NOFIMA, The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research Skog og Landskap – The Norwegian Forest and Landscape Institute SINTEF The Norwegian Meteorological Institute UiB, University of Bergen, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences UiO, University of Oslo, Faculty of Mathematics and Natural Sciences UiT, University of Tromsø, Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics UMB – Norwegian University of Life Sciences   Supporting institutions: NGF -The Norwegian Horticultural Growers Association NIVA – Norwegian Institute for Water Research NTNU – Norwegian University of Science and Technology
Top