C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Forskere fra ni forskningsinstitutter i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Tyskland, Sveits, Irland, Norge og Slovenia skal samarbeide for å styrke håndteringen av rotskadeinsekter i grønnsaker. Strategien er såkalt integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er lita og stor kålflue som, uten effektive tiltak, kan føre til sterk reduksjon av avlinger og kvalitet. Ute i Europa er fortsatt flere kjemiske insektmidler i vanlig bruk, mens det i Norge nå er få godkjente midler tilgjengelig.
Kilde:
Forskningsrådet
Prosjektleder:
Førsteamanuensis Richard Meadow
Prosjektnummer:
273179
Søknadstype:
Annen støtte
Prosjektperiode:
2017 - 2020
Tildelt:
3,1 mill.. kr
Midlene er mottatt fra: BIONÆR — Bionæringsprogram
Organisasjon:
UoH-sektor Universiteter NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) FAKULTET FOR BIOVITENSKAP Institutt for plantevitenskap Geografi: Akershus / Ås

Populærvitenskapelig framstilling

Forskere fra ni forskningsinstitutter i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Tyskland, Sveits, Irland, Norge og Slovenia skal samarbeide for å styrke håndteringen av rotskadeinsekter i grønnsaker. Strategien er såkalt integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er lita og stor kålflue som, uten effektive tiltak, kan føre til sterk reduksjon av avlinger og kvalitet. Ute i Europa er fortsatt flere kjemiske insektmidler i vanlig bruk, mens det i Norge nå er få godkjente midler tilgjengelig. Alternative metoder, utviklet gjennom tidligere forskning, er bl.a. bruk av resistente planter, utslipp av sterile insekter, samplanting, og biologisk bekjempelse. Det er også etablert overvåkingssystemer, varsling og rådgiving for flere viktige arter i noen land. Prioriteringen nå er å videreutvikle overvåkings- og beslutningsstøttesystemer som er enkle, rimelige og som brukerne kan stole på. Samtidig må flere alternative tiltak og måter å tilføre plantevernmidler på utvikles, i den hensikt å minimalisere skade på nytteorganismer og miljø. Partnerne i prosjektet vil med en helhetlig tilnærming forbedre kontrollen av rotskadeinsekter gjennom følgende tiltak: -Utvikle, samle og koordinere kunnskap om skadeinsektenes levevis og overvåkings- og varslingsmetoder. -Utvikle metoder for å redusere insektenes mulighet for å finne og angripe vertplantene. -Utvikle og forbedre biologiske tiltak ved å bruke nyttesopp og -nematoder i insektkontrollen -Sette eksisterende og nye metoder for skadedyrkontroll inn i strategier for integrerte plantevern -Formidle informasjon fra prosjektet til dyrkere, rådgivere og andre interessegrupper Resultatet av arbeidet vil gi dyrkene flere verktøy i kampen mot rotfluer i grønnsaker. Det vil være fordelaktig for dyrkernes inntjening, men også for miljø og menneskelig helse.
Top