C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-verktøy. SpotIT koordineres av NIBIO, med partnere fra Norge, Sverige, Litauen, Danmark og Finland.
 Kilde:
Forskningsrådet
Prosjektleder:
Forsker Berit Nordskog
Prosjektnummer:
273181
Søknadstype:
Annen støtte
Prosjektperiode:
2017 - 2020
Tildelt:
3,4 mill.. kr
Midlene er mottatt fra: BIONÆR — Bionæringsprogram
Organisasjon:
Instituttsektor Primærnæringsinstitutter NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Geografi: Akershus / Ås

Populærvitenskapelig framstilling

Beslutningsstøtte-systemer tilpasset lokale forhold og brukernes behov Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-verktøy. SpotIT koordineres av NIBIO, med partnere fra Norge, Sverige, Litauen, Danmark og Finland. Hvete og bygg er blant de største jordbrukskulturene i den Nordisk-Baltiske regionen og er en viktig næringskilde for både dyr og mennesker. Avlingen kan imidlertid reduseres betydelig ved angrep av bladflekksjukdommer. Varslingsmodeller som kan bidra til å finne riktig sprøytetid inngår som en viktig del av integrert plantevern (IPV), hvor en ønsker å oppnå best mulig effekt ved sprøyting, og samtidig redusere antall behandlinger. Dette bidrar til økt matproduksjon, bedre økonomi for produsenten og redusert miljøpåvirkning. SpotIT arrangerte et oppstartsmøte for forskere og rådgivere fra landbruksrådgivingen i Vilnius i mars 2017. Her bidro rådgiverne med informasjon om sine erfaringer med varslingstjenester. Samtidig ble det beskrevet hvordan rådgivingstjenestene driftes i de ulike land. Dette gir et viktig grunnlag for å forstå hvordan en kan møte behovene lokalt. Det ble også gjennomført en workshop med demonstrasjon av VIPS, med generell info om hvordan systemet er bygd opp, instruksjon i modell-implementering, og diskusjon av potensialet for bruk i prosjektet. Innen temaet «brukernes behov» arbeides det nå med å hente inn og sammenstille informasjon fra tidligere spørreundersøkelser om bruk av varslingstjenester i prosjektets medlemsland. Denne informasjonen gir grunnlag for å utarbeide intervjuguider som skal brukes ved mer detaljerte spørreundersøkelser blant rådgivere og kornbønder senere i prosjektperioden. Grunnlaget for validering og tilpasning av varslingsmodeller legges ved at værdata og observasjonsdata fra feltforsøk samles inn fra de ulike land og sammenstilles for felles analyser og validering av utvalgte modeller. Dette arbeidet er godt i gang, og alle data samordnes for analyser. Samtidig er VIPS satt opp med automatisk innsamling av data fra værstasjoner i alle medlemsland. Dette systemet er dermed klart for implementering av aktuelle modeller så snart de grunnleggende analyser er unnagjort.
Top