Kategori: Husdyr

Engdyrking og grovfôrkvalitet

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr

Økt grovfôrkvalitet er viktig for å øke norskandelen i fôrrasjonen og få en bedre utnytting av norske ressurser, samtidig kan det gi redusert kraftfôrbruk og lavere metanutslipp. Rapporten undersøker hvordan melkebønder prioriterer grovfôrdyrkinga på sin gård, og ser på mulige flaskehalser og forbedringspotensial.

Les mer


Parasitövervakning

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Kjøtt, Sau

Svensk ekologisk lammproduktion kännetecknas av höga krav på djurskydd och låg användning av läkemedel. Det är emellertid också känt att det är svårt att bedriva betesbaserad ekologisk lammproduktion utan att avmaska djuren. Erfarenheter från svenska gårdar visar att mag- och tarmparasiter kan orsaka allvarliga sjukdomar hos får som är svåra att kontrollera utan läkemedelsanvändning.Hur man effektivt ska övervaka och bekämpa parasiter i svensk ekologisk lammproduktion av idag är till stor del ett outforskat område. 

Les mer

Kycklinghybrider

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fjørfe, Husdyr

De långsamväxande hybriderna visar stor variation i produktion, beteende, hälsa och användning av uterastgården. Variationen är en försvårande omständighet som lantbrukarna behöver strategier för att hantera. Vårt övergripande syfte är att bidra med ny kunskap för att öka hållbarheten i den svenska ekologiska kycklingproduktionen.

Les mer

Kompakt fullfoder

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fôr, Husdyr, Storfe

Fullfoderblandningar till mjölkkor innebär att alla fodermedel, både ensilage och kraftfoder utfodras i en blandning på foderbordet. Fullfoder kan vara fördelaktigt i ekologiska mjölkkobesättningar då det underlättar utnyttjandet av gårdsodlade proteinfoder som ofta är stärkelserika och därför kan förorsaka störningar i våmmiljön när de utfodras separat.

Les mer

GenTORE – Genomic management tools to optimize resilience and efficiency

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Storfe

GenTORE – "GENomic management Tools to Optimize Resilience and Efficiency" - is a Horizon 2020 project that aims to develop innovative genome-enabled selection and management tools to optimize cattle resilience and efficiency (R&E) in widely varying and changing environments. The combined research and outreach program of GenTORE will make a significant contribution to addressing the challenges farming faces in a changing and volatile world.

Les mer

High-fiber rapeseed co-product diet for Norwegian Landrace pigs: Effect on digestibility

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gris, Husdyr, Kjøtt

The effect of partially replacing soybean meal (SBM) and wheat with high-fiber rapeseed (RS) co-products on the nutrient and energy digestibility of 40 Norwegian Landrace pigs (17.8 ± 2.7 kg initial BW) was investigated. Pigs were fed a pelleted diet containing 200 g/kg of a coarse fraction of air-classified rapeseed meal (RSM) and 40 g/kg of RS hulls or a SBM control diet (20 pigs/dietary treatment) for 3 wk to estimate apparent ileal (AID) or total tract (ATTD) digestibility of energy and nutrients, organ weight, intestinal histomorphology, and digestive enzyme activities of individual pigs.

Les mer


SusAn 29 ReDiverse Biodiversity within and between European Red dairy breeds – conservation through utilization

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Kjøtt, Melk, Storfe

Red dairy breeds across Europe represent a unique source of genetic diversity and are partly organized in trans-national breeding programs but are also well adapted to local conditions providing regional identity of products for consumers. The objective of REDIVERSE is to develop and to set in place collaborative and integrated novel breeding and management concepts to achieve a resilient and competitive use of these resources. A further goal is to strengthen best practices for small farmholders for improving product quality and to supply ecosystem services according to their specific circumstances.

Les mer

Nutrients in a Circular Bioeconomy: Barriers and Opportunities for Mineral Phosphorus Independence in Norway

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fosfor, Gjødsel, Husdyr, Klima og miljø, Matjord, Samfunnsutvikling, Økonomi

Tidligere forskning har vist at mengden P i biprodukter fra det norske landbruket (hovedsakelig husdyrgjødsel) og havbruksnæringen (hovedsakelig fiskeavfall) er over fire ganger så stort som det årlige behovet for P i gjødsel. Det er også beregnet at produksjonsoverskuddet av slike biprodukter kan øke til å bli 12 ganger behovet innen 2050. Likevel er Norge i dag avhengig av store mengder importert mineralsk fosfor, i økende grad fra Marokko, samtidig som ubrukt P akkumuleres i jordsmonn og akvatiske systemer.

Les mer

SusAn 35 SusPig Sustainability of pig production through improved feed efficiency

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Gris, Husdyr

Sustainable pig production is characterized by economic profitability through improved productive output, while maintaining animal health and welfare, and without compromising environmental resources. This study aims to enhance sustainability of European pig production through improved feed efficiency (FE) at different scales.

Les merNya mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Melk

Projektet utgör den svenska delen av det nordiska 4-åriga projektet Improving Nordic dairy cow fertility through genetics, som var det prioriterade projektet från Nordic Dairy Cattle R&D 2015. Forskningsmedel söks inom varje land. Vår del fokuserar främst på att undersöka hur vi bäst kan använda uppgifter från automatiska registreringar för att förbättra avelsvärderingen för fruktsamhet, såsom kons förmåga att komma tillbaka i normala brunstcykler efter kalvning, koppling till brunststyrka och förmåga att förbli dräktig. Registreringar är aktivitetsnivå, progesteron, mjölksammansättning och dräktighetsproteinet PAG. Vår hypotes är att egenskaper som vi kan definiera från dessa data är tillräckligt bra för att använda i rutinavelsvärderingen vilket kan öka lönsamheten för besättningarna till en låg marginalkostnad. Vi kommer att samutnyttja registreringar som redan görs, från alla tre länder i NAV (aktivitet även från Norge). Strategier för ett optimalt avelsprogram kommer att tas fram.

Les merSusCatt

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Melk, Storfe

Increasing productivity, resource efficiency and product quality to increase the economic competitiveness of forage and grazing based cattle production systems.

Les mer

Registreringar från automatiska mjölkningssystem som informationskälla i genomisk avelsvärdering

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr

Genomisk selektion har medfört en revolution inom husdjursaveln genom att djur kan selekteras baserat på sin genetiska förmåga, skattad med hjälp av tusentals DNA-markörer i genomet. För att skatta effekter av alla markörer krävs noggranna och frekventa registreringar. Brist på registreringar riskerar att bli begränsningen för att kunna utnyttja potentialen med genomisk selektion. Samtidigt utvecklas mätutrustning och sensorer för att ge lantbrukare stöd till förbättrad företagsstyrning. Syftet med detta projekt är att studera hur data från automatiska mjölkningssystem kan användas för att skatta genomiska avelsvärden för juverexteriör, med hjälp av spenkoordinater registrerade i automatiska mjölkningssystem och markörinformation för mjölkkorna. Resultaten är tillämpbara för andra automatiska registreringssystem, som till exempel används för brunstdetektering, och projektet kan på så sätt bädda för ett ökat genetiskt framsteg i egenskaper som bland annat djurvälfärd och reproduktion.

Les mer
The udder microbiota in dairy cows: importance for animal health and welfare, mastitis and milk quality

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Melk, Storfe

Kyr med friske jur produserer melk av høy mikrobiologisk kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåtall ubetydelige mikroorganismer, men det er nå indikasjoner på at juret har en spesifikk mikrobiota som antas å ha en beskyttende rolle mot infeksjoner. Mastitt er en smertefull jurinfeksjon, som gir unormal melk og redusert melkeytelse og dermed redusert fortjeneste. Antimikrobiell behandling kurerer vanligvis mastitt, men samtidig forstyrres den naturlige mikrobiotaen både i juret og andre steder i kroppen. På grunn av økende problem med antibiotika resistens er det stor internasjonal fokus på å redusere bruk av antibiotika. Det er derfor et behov for økt kunnskap om hvordan jurets mikrobiota påvirker jurhelsen.

Les merFlere bevis på forbindelsen mellom antibiotikabruk og antibiotikaresistens

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr

Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA), Det europeiske legemiddelverket (EMA) og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) er bekymret for konsekvenser av bruk av antibiotika, som har ført til økning i forekomsten av antibiotikaresistente bakterier. En ny fellesrapport fra de tre byråene presenterer nye data om antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens, og vurderer innføring av forbedret overvåkning over hele Europa.

Les mer

Synergier av miljøtiltak i jordbruket – Klimagassutslipp, klimatilpassing, vannforvaltning og luftforurensninger i norsk jordbruk

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Husdyr, Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Samfunnsutvikling, Vann

Klima- og miljødepartementet har via Miljødirektoratet gitt NIBIO i oppdrag å kartlegge synergieffektene for fellessatsing på vann-, luftforurensnings- og klimatiltak i jordbruket. Agronomiske og produksjonsmessige effekter er også belyst, og det er gitt en vurdering av effekt for biologisk mangfold og andre miljøverdier.

Les mer

Gulv til sau og alternative liggeunderlag. Utredning.

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Sau

Miljøet som dyret lever i er sentralt i dyrevelferdsbegrepet. Hvis sauen ikke takler miljøet vi tilbyr den, vil dette over tid få store konsekvenser for produksjon og dyrehelse. Derfor er det god økonomi å tilby sauen et godt husdyrmiljø. Formålet med denne utredningen var å fokusere på liggeunderlag til sau. Vi skulle oppsummere eksisterende forskningsresultater og ut fra dette vurdere ulike praktiske løsninger som kan være aktuelle for en bedre tilpasning til de internasjonale krav til økologisk saueproduksjon. Økologiforordningen sier at halvparten av totalarealet skal være tett liggeunderlag, ikke spaltegulv. Norge har per i dag et unntak fra dette kravet. I fremtiden kan det hende at dette unntaket faller bort.

Les mer

Ny metod för virulensbestämning av fotrötebakterier hos får

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Sau

Bakgrund och syfte Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Sjukdomen förekommer i de flesta lammproducerande länder och ger upphov till både djurlidande och ekonomiska förluster. Fotröta kan uppträda med varierande svårighetsgrad som till stor del beror på virulensegenskaper hos den infekterande bakteriestammen. En snabb och säker metod för virulensbestämning av D. nodosus har inte tidigare funnits tillgänglig i Sverige. Målet med projektet var att ta fram ett test som snabbt och kostnadseffektivt kan identifiera eventuella besättningar som bär på virulenta stammar av D. nodosus och som kan användas som ett diagnostiskt redskap i det pågående kontrollprogrammet mot fotröta (Klövkontrollen).

Les mer


Småfeprosjektet

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Sau

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi. Dette prosjektet har som ambisjon å utvikle nye produkter fra lam og sau. For å få dette til kreves kunnskap om smak, forbrukerpreferanser og faktorer som bidrar til stabil kjøttkvalitet.

Les mer

Optimal helse, velferd og mattrygghet for kvalitetsprodukter fra norske geiter

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Geit, Husdyr, Kjøtt, Melk

Geiteprodukter har hatt framgang i Europa inkludert i våre naboland, de siste ti årene. Geitas fremtoning og spenstighet i forhold til andre dyr samt naturlig uteliv (beite) appellerer, og den positive holdningen til geita som husdyr smitter over på forbr ukernes holdninger og gir økt etterspørsel etter kvalitetsprodukter fra geit. Norge har ikke hatt en lignende framgang.

Les mer


Production of high quality goat milk through increased use of Norwegian feed resources and improved feed utilization

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fôr, Geit, Husdyr, Kjøtt, Melk

Norsk geitemjølksproduksjon har en viktig rolle i norsk landbruk ved å produsere mjølk og mjølkeprodukter av høy kvalitet basert på utnyttelse av lokale fôrressurser og som landskaps-pleier. TINE har de siste årene satset store ressurser på utvikling av norske geitemjølk-produkter. Dette krever imidlertid geitemjølk av høy kvalitet, og det er derfor viktig å fremskaffe ny kunnskap som kan sikre en ytterligere forbedring av geitemjølkskvaliteten, samtidig som det fokuseres på bruken av norske fôrressurser.

Les mer

Kraftfôrnivå på utmarksbeite – verknad på beiteaktivitet og mjølkeavdrått hjå geit

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Geit, Husdyr, Melk

Utmarksbeite er tradisjonelt sett ein viktig del av norsk geitehald. Geiter er spesialiserte landskapspleiarar, som er flinke til å nyttiggjere seg av plantevekstar som andre beitedyr ikkje føretrekker. Stadig mindre beiteareal er i drift, mykje på grunn av stor nedgang i tal geitebruk. Endra driftsopplegg og auka krav til yting kan òg vere årsakar. Utmarksbeite er ein fôrressurs utan reell alternativverdi, og med riktig kraftfôrstrategi kan ein oppnå god utnytting av beite.

Les mer
Top