Kategori: Matjord

Syntesrapport om IPM-forskning – «Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report»

Under femårsperioden 2009-2014 har Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket beviljat över 100 miljoner kronor till 110 forskningsprojekt om integrerat växtskydd, IPM. I en ny syntesrapport presenteras nu en genomgång av samtliga projekt.

Les mer

Sustainable recycling of organic waste resources in the future bioeconomy

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Klima og miljø, Kompost, Matjord, Økonomi

The intended future bioeconomy requires increased utilisation of available bioresources. As part of this, optimal utilisation of nutrients in waste resources as fertiliser in agriculture will be indispensable. However, waste resources are complex materials that are strongly varying in terms of composition, quantity and quality. Therefore, several barriers will have to be overcome to realise efficient nutrient cycling. For example, large amounts of water in many waste resources can result in difficulties related to handling and application as fertiliser, and that transport is costly over large distances. Further, unknown quality of waste resources as fertiliser is often hindering efficient and environmentally friendly use. Waste resources can contain environmental pollutants and pathogenic microorganisms. Especially microplastics have lately received gained focus. Also, acceptance of waste resources as fertiliser by farmers is unknown, and nutrient recycling can lead to environmental problem shifting.

Les mer

Møystadfeltet – Norges langvarige gjødslingsforsøk

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Gjødsel, Matjord

I 1922 ble norges eldste gjødslingsforsøk anlagt på Hedmark fylkes forsøksgård på Møystad øst for Hamar. Dette var bare et drøyt tiår etter at Norsk Hydro startet salg av norgessalpeter fra fabrikken på Rjukan og hensikten med forsøket var å sammenlikne virkning av den nye mineralgjødsla med tradisjonell husdyrgjødsel. Man var nok særlig interessert i å undersøke hvordan avlingsnivået utviklet seg på lengre sikt. Kunne jordas fruktbarhet opprettholdes med den nye gjødsla?

Les mer

Threats to soil quality in Denmark – A review of existing knowledge in the context of the EU soil thematic strategy

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Erosjon, Jordpakking, Matjord

The EU Commission is preparing a proposal for a Soil Framework Directive with the purpose of protecting the soil resources in Europe. The proposal identifies six major threats to a sustained quality of soils in Europe. This report addresses the threats that are considered the most relevant under the prevailing soil and climatic conditions in Denmark: compaction, soil organic matter decline, and erosion by water and tillage.

Les mer

Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Hög växtnäringseffektivitet är viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Les mer

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark – kunskapsbank och modellering

Målsättningen är att bygga ett lättanvänt web-baserat verktyg som kan användas inom rådgivningen. Projektet fokuserar på konceptutveckling och utvärdering av effekten av olika odlingssystem och skötselåtgärder på bördighet och kolinlagring, baserat på data från långliggande fältförsök i Sverige. Den vetenskapliga bakgrunden lagras i en kunskapsbank och används för att göra en ny kalibrering av kolbalansmodellen ICBM, som vi har utvecklat vid SLU. Forskningen och utvecklingen utförs i nära samarbete mellan SLU och ”Greppa Näringen”, det största rådgivningsprogrammet i Sverige, som stöds av Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt andra intressenter inom jordbrukssektorn. Resultaten kommer att fylla ett behov för rådgivningen; de kommer att underlätta beräkningar av långsiktiga effekter på markbördighet och klimatpåverkan på enskilda gårdar, men de kan också användas av den svenska klimatrapporteringen. Projektet kommer också att gynna internationellt samarbete.

Les mer

Långsiktig fosforförsörjning från mark – utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fosfor, Gjødsel, Grønnsaker, Klima og miljø, Matjord, Matplanter

I Sverige baseras dagens gödslingsrekommendationer på det sk P-AL-talet, detta avses ge den mängd fosfor (P) som är potentiellt växttillgänglig i ett korttidsperspektiv. Dock finns brister med denna metod, bl.a. tar man ingen hänsyn till de 'stabila' formerna av fosfor vilka kan vara betydelsefulla över lång sikt både för att binda upp och för att frigöra fosfor.

Les mer

Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten

Det finns fortfarande kunskapsluckor i Sverige kring vilka/vilken av de olika transportvägarna för bekämpningsmedel till vattendragen som har störst betydelse. Förbättrade kunskaper är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder. I den här studien undersöktes halterna i bäckvatten, dränering och i ytavrinning i tre små delavrinningsområden med varierande sammansättning av jordarter. Förlusterna skilde avsevärt mellan områdena; högre koncentrationer av ett större antal substanser uppmättes i bäcken i ett område med en stor andel lerjordar än i ett område med en större blandning av jordarter, och förlusterna från det tredje i huvudsak sandiga området var försumbara. Transporten skedde främst via snabba flödesvägar. Förhöjda halter påträffades både i ytavrinning och i dräneringsvatten, men det finns starka skäl att tro att transporten över markytan varit begränsad och att makroporflöde till dräneringen varit den dominerande transportvägen.

Les merTHE ROLE OF SOIL BIOLOGY IN CROP NUTRITION

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Humus, Jordbiologi, Matjord

It is vital to support many aspects of soil biology in order to maintain conditions which are beneficial to crop nutrition. The existence of just one organism within the soil can support many others, so a holistic approach to encourage soil biology helps maintain the complex food web; such an approach can be found in agroecological principles.

Les mer

Proximal Soil Sensing – A Contribution for Species Habitat Distribution Modelling of Earthworms in Agricultural Soils?

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Humus, Jordbiologi, Matjord

Earthworms are important for maintaining soil ecosystem functioning and serve as indicators of soil fertility. However, detection of earthworms is time-consuming, which hinders the assessment of earthworm abundances with high sampling density over entire fields. Recent developments of mobile terrestrial sensor platforms for proximal soil sensing (PSS) provided new tools for collecting dense spatial information of soils using various sensing principles. Yet, the potential of PSS for assessing earthworm habitats is largely unexplored. This study investigates whether PSS data contribute to the spatial prediction of earthworm abundances in species distribution models of agricultural soils.

Les mer

Rice Yield and the Fate of Fertilizer Nitrogen as Affected by Addition of Earthworm Casts Collected from Oilseed Rape Fields: A Pot Experiment

The mechanism associated with improvement of soil nutritional status by oilseed rape crop, leading to better performance of rice crop, in rice-oilseed rape cropping systems is little known. The present study was aimed to test the hypothesis that earthworm casts produced during oilseed rape-growing season have positive effects on grain yield and fertilizer nitrogen (N) utilization in the subsequent flooded rice crop.

Les merManure and tillage use in remediation of eroded land and impacts on soil chemical properties

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Belgvekster, Erosjon, Gjødsel, Grønnsaker, Humus, Kompost, Matjord, Matplanter

Soil loss through wind and water erosion is an ongoing problem in semiarid regions. A thin layer of top soil loss over a hectare of cropland could be corresponding to tons of productive soil loss per hectare. The objectives of this study were to evaluate the influence of beef feedlot manure, tillage and legume grass mixtures on changes in soil quality and nutrient components. The study was initiated in 2006 on an eroded site near Akron, Colorado, on a Norka-Colby very-fine sandy loam (fine-silty, mixed, mesic, Aridic, Argiustolls).

Les mer

Redistributing Phosphorus in Animal Manure from a Livestock-Intensive Region to an Arable Region: Exploration of Environmental Consequences

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Erosjon, Fosfor, Gjødsel, Klima og miljø, Matjord, Samfunnsutvikling

Specialized agricultural production between regions has led to large regional differences in soil phosphorus (P) over time. Redistribution of surplus manure P from high livestock density regions to regions with arable farming can improve agricultural P use efficiency. In this paper, the central research question was whether more efficient P use through manure P redistribution comes at a price of increased environmental impacts when compared to a reference system.

Les mer


Preventing and remediating degradation of soils in Europe through Land Care

Soils in the European Union are an essential yet often undervalued and degraded resource. Soils deliver numerous important functions and ecosystem services, including, for example, water and nutrient cycling, biomass and food production, or habitats for species. At the same time, soils are affected by a range of degradation processes, in particular: erosion, floods and landslides, loss of soil organic matter, salinisation, contamination, compaction, sealing, and loss of soil biodiversity (COM 2006).

Les mer

Synergier av miljøtiltak i jordbruket – Klimagassutslipp, klimatilpassing, vannforvaltning og luftforurensninger i norsk jordbruk

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biologisk mangfold, Husdyr, Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Samfunnsutvikling, Vann

Klima- og miljødepartementet har via Miljødirektoratet gitt NIBIO i oppdrag å kartlegge synergieffektene for fellessatsing på vann-, luftforurensnings- og klimatiltak i jordbruket. Agronomiske og produksjonsmessige effekter er også belyst, og det er gitt en vurdering av effekt for biologisk mangfold og andre miljøverdier.

Les merPlantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning av et plantevernmiddel i miljøet vurderes. Hva vet vi egentlig om plantevernmidlers skjebne i miljøet i Norge?

Les mer

Safety of Genetically Engineered Foods: Approaches to Assessing Unintended Health Effects

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, GMO, Husdyr, Matjord, Matplanter

Assists policymakers in evaluating the appropriate scientific methods for detecting unintended changes in food and assessing the potential for adverse health effects from genetically modified products. In this book, the committee recommended that greater scrutiny should be given to foods containing new compounds or unusual amounts of naturally occurring substances, regardless of the method used to create them.

Les mer

A decade of EU-funded GMO research (2001-2010)

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, GMO, Husdyr, Matjord, Matplanter, Samfunnsutvikling

This publication reviews the last ten years of research projects launched under the Framework Programmes for research, technological development and demonstration activities, focusing on safety aspects of GMOs but also taking account of developments in the field over time. More than EUR 200 million has been invested through the Framework Programmes since the year 2001, developing agricultural management techniques for co-existence, tools for detection in and analysis of food and feed, and methods for risk assessment of GMOs, thus responding to the need of farmers, consumers, industry and policymakers.

Les mer


Litteraturstudie av miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, Husdyr, Matjord, Matplanter, Samfunnsutvikling, Økologisk landbruk

Den här rapporten samman- ställer skillnaderna i miljöpåverkan mellan ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel och är ett kunskapsunderlag som Livsmedelsverket kan använda för att belysa frågan om det finns några livsmedelsgrupper där ekologiskt alternativt konventionellt bör lyftas fram. Arbetet har fokuserat på ett antal större livsmedelsgrupper och prioriterat studier som har använt livscykelanalys, LCA.

Les mer

Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter, Økologisk landbruk

Med denne rapporten er det et ønske å synliggjøre den rollen økologisk landbruk har fått av myndighetene med å være en pådriver i arbeidet med å gjøre landbruket mer miljøvennlig og bærekraftig. Rapporten vil forhåpentligvis øke kunnskap og interesse for økologisk produksjon og forbruk. Økologisk landbruk er mye mer enn produktene som selges med Ø-merket. Derfor har det også vært viktig innledningsvis å gjøre kort rede for ideene bak driftsformen.

Les mer

System for stedsspesifikk N-gjødsling og soppkontroll i korn

Prosjektets mål er et system for stedsspesifikk N-gjødsling og soppkontroll i korn, designet spesielt for å håndtere stressfaktorer som ofte opptrer samtidig (N-behov, soppangrep, vannstress; for lite/for mye), ved hjelp av kunnskapsplattformen etablert i MULTISENS prosjektet (www.bioforsk.no/multisens) og de beste og mest relevante sensorer tilgjengelig.

Les mer

Organic and Biodynamic Management Effects on Soil Biology

Biodynamic agriculture is a unique organic farming system that utilizes, in addition to the common tools of organic agriculture, specific fermented herbal preparations as compost additives and field sprays. The objective of this work was to determine whether biodynamic compost or field spray preparations affect the soil biological community in the short term, beyond the effects of organic management.

Les mer

Molecular properties of a fermented manure preparation used as field spray in biodynamic agriculture

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Gjødsel, Matjord

Manure products fermented underground in cow horns and commonly used as field spray (prepara- tion 500) in the biodynamic farming system, were char- acterized for molecular composition by solid-state nuclear magnetic resonance [13 C cross-polarization magic-angle-spinning NMR (13 C-CPMAS-NMR)] spec- troscopy and offline tetramethylammonium hydroxide thermochemolysis gas chromatography-mass spectrome- try.

Les mer

Fruit and Soil Quality of Organic and Conventional Strawberry Agroecosystems

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Bær, Humus, Jordbiologi, Matjord, Matplanter

Our findings show that the organic strawberry farms produced higher quality fruit and that their higher quality soils may have greater microbial functional capability and resilience to stress. These findings justify additional investigations aimed at detecting and quantifying such effects and their interactions.

Les mer

Potential for urban agriculture on former farmland at Bredtvet and Gaustad, Oslo. A study of soil resources, current land use, and users’ and stakeholders’ desires and perceived challenges

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Matjord, Matplanter, Urbant landbruk

Soil sealing is a major threat to soil resources in Europe and worldwide. Increasing urbanization has a direct impact on soil resources within the cities. Oslo conserves former farmland that has been maintained despite urbanization process. Urban agriculture (UA) is expected to have the potential to become a principal element in urban planning because it can provide multiple social and environmental benefits.

Les mer

From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems

This report explores the potential for a shift to occur from current food systems, characterized by industrial modes of agriculture, to systems based around diversified agroecological farming. It asks what the impacts on food systems would be if diversity, rather than uniformity, were the key imperative.

Les mer

Matjordas økosystem

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Humus, Jordbiologi, Matjord

Et yrende liv rundt planterøtter, i veggene på meitemarkganger og rundt organisk materiale i jord er positivt. Hvem gjør egentlig hva i matjorda? Resultater fra forskning på samspill og samhandling i jord ser ut til å viske ut de antatt klare grensene mellom produsenter og konsumenter av organisk materiale i jorda. Bakterier, sopp, smådyr og meitemark er viktige konsumenter i matjordas økosystem, men er de også viktige produsenter av humus og andre organiske stoffer?

Les mer

Organisk materiale i jord – fra stoff til økosystem

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Humus, Jordbiologi, Matjord

Innholdet av organisk materiale i jord, og da særlig karbonet i dette, har en sentral plass i debatten om klimaendringer og karbonlagring i jord. Det er imidlertid ikke en entydig forståelse av hva det organiske materialet er, hvordan det dannes og brukes. Her gis noen smakebiter på hvordan begrepene organisk materiale og humus er brukt gjennom historien. Videre diskuters hvordan organisk materiale og humus kan sees på i en økologisk sammenheng, basert på forskning innen flere ulike fagfelt.

Les mer

Nya rön om kalkning för högre skördar i sockerbetor

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

Nya resultat från forskning på NBR tyder på att kalkning av jordar med pH högre än 7,0 ger signifikanta skördeökningar i sockerbetor. Vi vill i detta projektförslag gå vidare och ta fram resultat för långsiktiga effekter i dessa befintliga försök. En viktig frågeställning är om skördeökningen även finns i växtföljdsomlopp 2 efter kalkning. Även hur pH, koncentration av kalcium och andra jordfaktorer förändras 2,5 och 3,5 år efter kalkning på olika jordtyper och med olika bearbetning. Av betydelse är även om minskningen av Aphanomyces (rotbrand) efter kalkning är bestående.

Les mer

Ökad produktivitet i växtföljden genom kalkning – effekt på sockerbetor

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Matjord, Matplanter

Kalkning har i en undersökning vid NBR visat sig kunna vara ett viktigt verktyg för att höja produktiviteten i sockerbetor även på jordar utan kalkbehov. Målet med detta projekt är att verifiera de nyligen framtagna resultaten om skördeeffekter i sockerbetor samt att koppla dem till de faktorer som kan ha betydelse för att förklara denna skördeökningen. Det innebär att ett flertal faktorer, bl a markfysik och struktur, kommer att undersökas i det nya projektet samt fortsatta studier av växtnäringsfrågor.

Les mer

Underlag för nya kaliumrekommendationer till svensk potatisproduktion

| Type artikkel:

Kategori: Gjødsel, Grønnsaker, Kalium, Matjord, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

The aim of this research proposal is to support well-founded potassium recommendations for Swedish table potatoes. The main issue today is that the recommendations are based on a few old experiments which were carried out with old management practices. There is a general practice among Swedish farmers to supplying more K than the potato plant needs for optimal growth in order to avoid quality issues.

Les merDRAINIMP

| Type artikkel:

Kategori: Erosjon, Jordpakking, Matjord

Drenering som investering i jordkapital har hatt låg prioritet i fleire tiår, og det er i dag ein oppsamla trong for drenering. Grasavlingane har stagnert, og dårleg drenering og jordfysisk tilstand, uheldig jordpakking, auka areal i kvar brukseining og auka vekt av traktor og utstyr kombinert med auka normalårsnedbør, er moglege årsaker. Drenering, jordpakking og gjødsling er peika ut som viktige forsøksområde for å redusere N2O emisjonen frå landbruket. Grøfteforsøka som ein byggjer tilrådingane på i Norge er til dels svært gamle, og tilpassa eit driftsregime vesentleg annleis enn i dag. I landbruket vert fokus retta mot god agronomi. Prosjektet har som mål å auke innsatsen rundt drenering i norsk forskning, utdanning og rådgjeving. Prosjektet er praktisk retta mot landbruket gjennom testing av to ulike dreneringsmetodar; grøfting med røyr på mineraljord og omgraving på torvjord. Det er etablert grøftefeltet på mineraljord i Askvoll med tre grøfteintensitetar, to driftsintensitetar og to gjødslingsnivå og det er etablert feltforsøk på omgravd og grøfta myr på Fræna. Ein vil teste effekten av dreneringsintensitet og drift på produktivitet og N-avrenning, jordpakking og jordfysikk, klimagassemisjon (N2O, CH4) i hovudsak i vekstsesongen. Ut frå data vil prosjektet definere dreneringskriteria. Økonomien i grøfting på enkeltgardsnivå vil utarbeidast.

Les mer

Biodynamic preparations: Short-term effects on crops, soils, and weed populations

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Kompost, Matjord

Biodynamic agriculture is an organic farming system that utilizes fermented herbal and mineral preparations as compost additives and field sprays. This study was conducted to determine whether biodynamic preparations affect lentil and wheat growth and yield, soil fertility, or weed populations in the short run.

Les mer

Effects of traditional and biodynamic farmyard manure amendment on yields, soil chemical, biochemical and biological properties in a long-term field experiment

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Gjødsel, Humus, Husdyr, Jordbiologi, Matjord, Storfe

We studied the effects of applications of traditionally composted farmyard manure (FYM) and two types of biodynamically composted FYM over 9 years on soil chemical properties, microbial biomass and respiration, dehydrogenase and saccharase activities, decomposition rates and root production under grass-clover, activity and biomass of earthworms under wheat, and yields in a grass-clover, potatoes, winter wheat, field beans, spring wheat, winter rye crop rotation.

Les mer

Top