Climate Smart Norwegian Sheep Production

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Det er en politisk målsetting å øke norsk matproduksjon basert på nasjonale fôrressurser i takt med befolkningsøkningen, og samtidig redusere klimagassutslippene fra landbruket (p.t. 8 % av totale utslipp). Landbruksmeldingen (Meld. St. 11 (2016-2017) fokuserer spesielt på økt utnyttelse av utmark. Norge har store utmarksressurser (ca. 140 000 km2), hvorav ca. halvparten er uutnyttet (Rekdal, 2014).
Utfordringen er å kombinere økt drøvtyggerproduksjon på utmark med målsettingen om reduksjon av klimagasser fra husdyrproduksjonene. Forskningsbasert kunnskap om nivåer av og variasjon i klimagassutslipp fra norske gårdsbruk med saueproduksjon er per i dag sterkt mangelfull både i næring, rådgivning og offentlig forvaltning. Kunnskapsbehovet er omtalt både i Meld. St. 11 (2016-2017) og «Landbruk og klimaendringer» (2016). Formålet med dette prosjektet er derfor å bidra til en bærekraftig, klimasmart saueproduksjon basert på utnyttelse av nasjonale fôrressurser, inkludert utmark, kombinert med lavest mulig klima fotavtrykk. Prosjektets målsettinger skal oppnås gjennom utvikling av en gårdsmodell for å beregne klimagassutslipp fra norske gårdsbruk med sau. Den ferdig utviklede modellen skal benyttes som verktøy for å identifisere faktorer knyttet til dyr og driftsmessige forhold som har betydning for klimaregnskapet på gårdsnivå. Det er en klar målsetting at modellen skal benyttes av rådgivningstjenester, samt til å dokumentere klimagassutslipp fra sauenæringa, ved implementering av modellen som klimakalkulator i «Klimasmart Landbruk». I siste del av prosjektet skal modellen benyttes til en sammenliknende undersøkelse av alternative driftsopplegg (rasevalg, kraftfôrnivå, innmark/utmark etc.) for sau med hensyn på ressursbruk og klimabelastning. Basert på dette vil det gis anbefalinger for å redusere utslipp fra sauenæringa.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/294417
Top