Clostridia and other microbiota in raw milk and milk products: importance for product quality and food safety

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Sporedannende bakterier av slektene Bacillus og Clostridium (Klostridier) er tilstede i gårdsmiljøet og kan lett forurense rå melk. Pasteurisering dreper bakteriene i melken, mens sporene overlever. Bakteriesporene kan deretter germinere, noe som fører til at bakteriene kan starte å vokse og forårsake forringelse av meieriprodukter.
Tilstedeværelsen av sporer fører til store økonomiske tap for meieriindustrien på grunn av: 1.Sub optimal produktkvalitet som fører til redusert holdbarhet og matsvinn 2.Behov for omfattende desinfeksjonsprosedyrer 3.Økte ressurser til kontroll av kvalitet- og mattrygghet Til tross for at norsk rå melk har en høy mikrobiologisk kvalitet har meieriindustrien problemer knyttet til tilstedeværelsen av Klostridier i produkterne. For å forebygge forekomsten av kvalitetsforringende Klostridier i meieriprodukter er det behov for mer kunnskap om hvordan prosessering av melk påvirker sammensetningen og overlevelsen av Klostridiearter. CLOBIO-prosjektet vil dekke disse kunnskapshullene ved å analysere sammensetningen og dynamikken hos Klostridier langs produksjonslinjene for ost og melkepulver: Fra ankomst av rå melk til meierianlegget, under prosessering og lagring av de ferdige produktene. Prosjektet vil også undersøke hvordan årstidsvariasjoner og geografisk plassering påvirker sammensetningen av Klostridier i rå melk og i meieriprodukter. Hypoteser som genereres i prosjektet vil bli testet i pilotskala ved FoodPilotPlant, Norway. Selv om patogene Klostridier ikke har blitt påvist i norske meieriprodukter, vil også deres potensielle forekomst i meieriprodukter bli undersøkt. Kunnskapen som genereres vil bli implementert direkte i meieriindustriens hygiene arbeid og implementeres i deres strategier for å redusere tap langs verdikjeden. Dette vil sikre mattrygghet og fremme matproduksjon på en mer kostnadseffektiv og miljømessig bærekraftig måte. CLOBIO følger dermed norske landbrukspolitiske mål for fremtidsorientert og økt matproduksjon.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/295147
Top