Core Organic Cofund: SusOrgPlus Development of smart, low energy input heat pump drying for increased sustainability in organic food chains

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
SusOrgPlus er et internasjonal og tverrfaglig ERA-nett samarbeid med mål om å utvikle prosessløsninger for økologiske matvarer, levere ressurseffektive produkter av høy kvalitet, utnytte nye råmaterialer og skape fremtidens næringsmiddelkjede.
Utviklingen vil skal føre til økt aksept hos konsumentene og en mer bærekraftig verdiskapning for produsentene. Gjennom SusOrgPlus skal forskning fra Norge (a) utvikle smarte prosesseringsmetoder (b) skape produkter av høy verdi samt (c) føre til økt ressurseffektivitet, bruk av varmepumpeteknologi og utfasing av fossile brensler. Prosessering av økologiske matvarer er i de fleste tilfeller basert på empiriske metoder med høyt spesifikk forbruk av råmaterial og energi med redusert produktkvalitet og bærekraftighet. SusOrgPlus skal fremskaffe fremtidens løsninger for økologiske matvarers prosess- og produksjonsutfordringer. Konseptet innebærer varmepumpetørking ved bruk av naturlige kuldemidler som skal demonstreres i industriell skala. Tørkeprosessen for økologiske produkter skal med bruk av smartsensorteknologi kontrolleres med fokus på produktkvalitet og energibruk. SusOrgPlus teknologi muliggjøre bruk av fornybar energi i økologisk konservering av matvarer, utnyttelse av spillvarme fra tørkeprosessen samt bidrar til en reduksjon av primærenergiforbruket med opptil 75%. Prosjektet fokuserer på utvikling av markedsklare tørkekonsepter tilpasset behovet for små og mellomstore produsenter og stakeholdere. SINTEFs erfaring og bakgrunn i utviklingen av varmepumpe- og næringsmiddelteknologi vil danne grunnlag for videreutvikling av en kostnadseffektiv og utslippsfri tørkeprosess uten bruk av fossile brensler.   Lenke: https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/286127
Top