CORE ORGANIC II COBRA – økologisk planteforedling for diversitet 2013-2016

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
COBRA-NO inngår i et transnasjonalt prosjekt, COBRA. COBRA har som mål å utvikle økologisk planteforedling og frøproduksjon gjennom en bevisst satsing på plantemateriale med høy genetisk diversitet. COBRA skal koordinere, binde sammen og utvide eksisteren de nettverk innen sortsforedling og forskning på dette området. COBRA-NO skal bidra til COBRA ved å undersøke sortsvariasjoner i rothår på korn, utarbeide en rapport om hvordan mangfolds-orientert og økologisk planteforedling hindres/fremmes av lovverk og politikk i Norge, formidle resultater til norske brukere og bygge nettverk i Norge mellom prosjektet og norske brukere.

Bakgrunn

Økologisk planteforedling møter mange utfordringer. I tillegg til de agronomiske, som ugraskontroll blir værforholdene stadig mer variable og uforutsigbare på grunn av klimaendringene. Økologisk produksjon er sårbar for slike forhold, og det er behov for robuste sorter tilpasset økologisk dyrking som har a) god resistens mot sykdommer og skadegjørere, spesielt frøoverførte sykdommer b) evne til å tilpasse deg endringer i omgivelsene, inkludert endrede værforhold og c) sterk konkurranseevne mot ugras.  

Mål

Spesifikke mål i hovedprosjektet er å 1) forbedre metoder som sikrer frøkvalitet og plantehelse 2) undersøke hvor langt man kan komme med å øke motstandsevnen, tilpasningsevnen og generell vekstkraft i økologisk produksjon gjennom plantemangfold på ulike nivå 3) å forbedre effektiviteten i økologisk planteforedling og utvikle nye metoder som kan øke og vedlikeholde plantemangfoldet 4) identifisere og fjerne strukturelle hindringer for økologisk planteforedling og frøproduksjon 5) styrke nettverket og øke infomrasjonsspredning i økologisk planteforedling.COBRA-NO skal undersøke sortsvariasjoner i rothår på korn, utarbeide rapport om hvordan mangfolds-orientert og økologisk planteforedling påvirkes av lovverket i Norge, og kommunisere med norske brukere.  

Fremgangsmåte

Hovedprosjektet COBRA vil utvikle økologisk planteforedling og frøproduksjon gjennom en bevisst satsing på plantemateriale med høy genetisk diversitet (HiD). Prosjektet vil konsentrere seg om hvete, bygg, erter og åkerbønner. COBRA skal koordinere, binde sammen og utvide eksisterende nettverk innen foredling og forskning på dette området.Selv om HiD har gitt lovende resultater i økologiske forsøk, er det foreløpig vanskelig å utnytte dette i praksis på grunn av regelverket for godkjenning av nye sorter og omsetning av frø. Det er heller ikke klart om HiD er den beste tilnærmingen til økologisk planteforedling, eller om det finnes andre, mer effektive metoder.  

Samarbeid

COBRA bygger på etablerte aktiviteter i en rekke europeiske land.
Top