Developing an industry standard for use of 3-NOP as a strategy to reduce methane emission from Norwegian cattle

| Type artikkel: Utviklingsprosjekt
Hovedformålet med prosjektet er å utvikle og implementere en bransjestandard for bruk av fôrtilsetningen 3-nitrooxipropanol (3-NOP) som en strategi for å redusere utslippene av enterisk metan fra storfe i Norge. Landbrukets produksjon av klimagasser representerer 8,7% av de totale utslippene av klimagasser i Norge per år. Enterisk metan representerer ca 47% av jordbrukets totale utslipp og har et globalt oppvarmingspotensiale tilsvarende 24 ganger potensialet for CO2. Det er derfor viktig å fokusere innsatsen mot disse utslippene.
Prosjektet tar sikte på å gjennomføre både stasjonsforsøk og feltforsøk som undersøker effekten av 3-NOP under typiske norske forhold der NRF-kyr skal fôres med forskjellige surfôrkvaliteter, forskjellige doseringsnivåer av 3-NOP i kraftfôret i tillegg til at effekten av 3-NOP hos mjølkekyr på beite skal testes ut. Denne kunnskapen vil gjøre det mulig å utvikle en bransjestandard for kraftfôrprodusentene i Norge. Verdipotensialet for de deltakende selskapene (TINE, Nortura, DSM, GO Johnsen) kan deles inn i: 1. Mulighet for å nå regjeringens mål om 40% reduksjon i utslipp av klimagasser fra ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, og for å nå avtalen mellom bondeorganisasjonene og Regjeringen om en reduksjon på 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030 (TINE og Nortura). 2. Reduserte kostnader for mjølk- og kjøttprodusenter hvis anbefalt skatt fra Grønn Skattekommisjon på produksjon av rødt kjøtt og utslipp av klimagasser fra landbruket, blir introdusert (TINE og Nortura). 3. Forbedret omdømme for norske produkter av mjølk og kjøtt vil også bety forbedret omdømme for de involverte selskapene. Dette kan også føre til muligheter for markedsføring av nye produkter med redusert miljøavtrykk (TINE og Nortura). 4. Markedsinnføring av 3-NOP i Norge vil øke salget for både DSM og G.O Johnsen, og kan ha positiv innvirkning på salget også i andre nordiske land hvis det innføres i Norge.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/296204
Top