Effekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Første sesong med forsøk for å undersøker effekten av UV-behandling på skade- og nyttedyr i kommersiell planteproduksjon er gjennomført i alle gartneriene. Det siste forsøket (Guren Gartneri) ble avsluttet i desember. I alle gartneriene ble mengden skade- og nyttedyr i de UV-behandlede forsøksrutene sammenlignet med en ubehandlet kontroll.
Kilde:
Forskningsrådet
Prosjektleder:
Daglig leder Kristian Guren
Prosjektnummer:
256323
Søknadstype:
Innovasjonsprosjekt i næringslivet
Prosjektperiode:
2016 - 2019
Tildelt:
4,5 mill.. kr
Midlene er mottatt fra: BIONÆR — Bionæringsprogram
Organisasjon:
Næringsliv Næringsliv GUREN GARTNERI AS Geografi: Østfold / Rygge

Populærvitenskapelig framstilling

I agurk (Guren Gartneri) ble UV gitt med en halvautomatisk tralle med vertikalt stilte UV-lamper som belyste radene fra begge sider i 3 minutter om natta 2 ganger per uke. UV-dosen var 2,5 W/m2 på yttersiden av bladene nærmest UV-lampene og 0,5 W/m2 på undersiden av bladene på motsatt side av agurkraden. Vi fant ingen klar effekt av UV på antall levende og døde trips og tripsrovmidd (Neoseiulus cucumeris). I tomat (Kjær Gartneri) undersøkte vi om 1.5-2.1 W/m2 UV påvirket egglegging og egg-klekking hos rovteger (Macrolophus pygmaeus). UV ble gitt med fastmonterte, vertikale UV-lamper som ga UV fra begge sidene av dobbeltradene. Det så ikke ut til at UV-behandlingen hadde negativ effekt. I tunneler med jordbær top-table (Norske Jordbær) ble 3 ulike UV-doser (0,5-1,5 W/m2) gitt med en UV-robot som hadde UV-lamper montert på et buet stativ som tillot belysning av plantene fra sidene og ovenfra, og som automatisk justerte avstanden til plantene til optimal avstand for mjøldoggkontroll. Her fant vi en tendens til at det var mindre veksthusspinnmidd i UV-behandlede forsøksruter, mens det ikke var noen tydelig effekt av UV på tripsrovmidd (brukes mot jordbærmidd og spinnmidd). Det var ingen tydelig effekt av behandling med 1.5 W/m2 UV i 3 min hver natt på mengden trips og tripsrovmidd på rosmarin hos Kryddergården. Her ble plantene belyst ovenfra med en automatisk styrt, horisontal bom påmontert UV-lamper. Det ble observert gallmygglarver og parasitterte bladlus på planter som ble behandlet med UV. Resultatene tyder på at de dosene og behandlingsmåtene som ble testet i praktisk dyrking i 2016 ikke hadde stor innvirkning på trips, veksthusspinnmidd, tripsrovmidd og rovteger, men forsøkene bør gjentas for å få bedre grunnlag for å trekke konklusjoner. Andre forsøkssesong startet hos Norske Jordbær i begynnelsen av mai og vil avsluttes i august 2016. I den første tunellen tester vi tre doser (31.9, 64.4 og 127.8 J/m2/dag). UV blir gitt med en robot som har UV-lamper montert på et buet stativ som tillater belysning av plantene fra sidene og ovenfra. Lysstoffrørene som brukes er litt kraftigere enn de som ble brukt i første sesong. Det gjør at roboten kan kjøre noe fortere, men de var ikke så kraftige som vi hadde håpet. Roboten må derfor kjøre ganske sakte fortsatt (3, 6 og 12 cm/min.). Lysbommen justerer automatisk avstanden til plantene til optimal avstand for mjøldoggkontroll i vertikal retning. I horisontal retning (størrelse på halvsirkel) justeres avstanden før start, men justeres ikke automatisk under kjøring slik som vertikal avstand. Roboten som går hos Norske Jordbær i 2017 er helt autonom. Vi ønsker like vel å være i nærheten av roboten under kjøring, men når forsøkene pågår gjør roboten selv all navigering, kollisjonsunngåelse, skrur lys automatisk på og av, justerer lysintensitet, og avstand mellom lys og planter. Vi forventer at vi har gjort nok testing i løpet av sommeren til at dette vil kunne kjøre uten at noen er til stede. I tunell nummer 2 planlegges et større forsøk med kun én dose. Her er utformingen på tunellen noe annerledes, så dette kreves noe modifisering av roboten. En selvgående UV-robot er under utvikling for Guren Gartneri. Selve roboten er ferdig bygget og klar for levering. Inntil denne er på plass benyttes systemet som ble utviklet for «MelduggFri». Vi har også startet utvikling av en modifisert utgave med lavere tyngdepunkt og større plass til batterier. Det er litt usikkert hvilken som vil installeres først. UV-lysene for forsøk hos Guren er ferdig montert, og programmering av roboten starter ca. 1 juni og forventes å ta ca. én måned. Forsøk er planlagt med oppstart i juni-juli hos Guren og Kjær Gartnerier, og i august hos Kryddergården. Vi startet en forsøksserie med spinnmidd på agurk småplanter i forsøksveksthus i februar 2017. Her undersøker vi hvordan UV-behandling (1,5 W/m2) med og uten reflektor påvirker populasjonsvekst og overlevelse hos veksthusspinnmidden når de befinner seg på sitt naturlige levested på plantene. Et tilsvarende forsøksserie med ferskenbladlus på paprika er under planlegging, og vil starte i juni 2017. Effekten av ulike bølgelengder (?maks 254, 283, eller 310 nm) og doser (8 µmol/m2/s gitt i 30, 60, 120 eller 240 sek.) av UV på spiring av konidier av mjøldogg på tomat (Oidium neolycopersici) ble undersøkt i vekstkammer. Behandling med 254 eller 283 nm i 30 og 240 sek. ga hhv. < 10 % og nær 0 % spiring sammenlignet med en ubehandlet kontroll. 310 nm reduserte ikke spiringen. Tomatplantene tålte opptil 30 sek. med 254 nm, 60 sek. med 283 nm, og 240 sek. med 310 nm uten å ta skade.
Top