Effektiv kornproduksjon på husdyrløse økologiske gårder gjennom forbedring av næringsforsyning og plantevern 2012-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Dette prosjektet har som mål å utvikle gode metoder for å øke produktiviteten og avlingsstabiliteten. Forebygging av ugress og næringsforsyning er begge flaskehalser i så måte. I prosjektet blir både plantevern og næringsforsyning sett i sammenheng, og forankret i en driftssystemtankegang. Det vil sikre fremgang på begge områder, og minimere risikoen for at tiltak innen et av områdene kan ha negative konsekvenser for det andre.

Bakgrunn

Det er per i dag et stort, udekt behov for norsk, økologisk korn til fôr og mat. Utbyttet fra økologiske korndyrkingssystem uten tilgang på husdyrgjødsel er ofte både lavt og ustabilt. Dette prosjektet har som mål å utvikle gode metoder for å øke produktiviteten og avlingsstabiliteten. Forebygging av ugress og næringsforsyning er begge flaskehalser i så måte. I prosjektet blir både plantevern og næringsforsyning sett i sammenheng, og forankret i en driftssystemtankegang. Det vil sikre fremgang på begge områder, og minimere risikoen for at tiltak innen et av områdene kan ha negative konsekvenser for det andre.  

Fremgangsmåte

For å dekke næringsbehovet til kornet, vil de organiske avfallsproduktene kjøttbeinmel, biogass-rest og husholdsavfall bli behandla etter Global-Enviro-metoden. Produktene har høyt næringsinnhold og normalt lavt innhold av uønska innholdsstoffer, og er godkjent av Debio som gjødselmiddel i økologisk dyrking. I forsøk, der husdyrgjødsel og underkultur i korn vil inngå som referanseledd, vil det bli sett på blant annet kornavling og kvalitet, forekomst av flerårig ugress, samt omfang av såfrøoverførte sykdommer. Det er forventa at forbedret næringstilførsel vil legge til rette for en lavere del grønngjødslingseng i omløpet i forhold til dagens praksis. En får dermed færre sjanser til å sanere ugress, og trolig totalt større utfordringer når det gjelder planteskadegjørere generelt. For å forebygge økende problemer med flerårig ugress, vil man undersøke hva som oppnås med intensiv jordarbeiding med ulike harvetyper om våren. Undersøkelser av vekst og utvikling av lysskudd i både uforstyrret og forstyrret populasjoner av ulike flerårige ugressarter er ventet å kunne gi viktig informasjon med tanke på utvikling av gode strategier for forebyggende tiltak mot ugress. Miljøeffektene av ulike gjødslingsstrategier vil også bli estimert. I det langvarige dyrkingssystemforsøket ved Bioforsk Øst Apelsvoll vil et avfallsprodukt bli brukt i et av de økologiske omløpene. Kontinuerlige registreringer av avlinger, næringsbalanser og avrenning over 20 år, samt nye tilsvarende registreringer, i tillegg til måling av gasstap fra systemet, vil gi grunnlag for vurderinger av miljøbelastninger ved bruk av organisk avfall som gjødsel. I tillegg vil det bli laga næringsbalanser for nitrogen og fosfor i feltforsøka. Prosjektets mål er å oppnå høye og stabile kornavlinger på husdyrløse økobruk.  

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Bioforsk  og Norsk Landbruksrådgiving, Global Enviro International AS, Swedish University of Agricultural Sciences, Myhres Maskinomsetning, Vestfold landbruk AS, Aarhus Universitet, Høgskolen i Hedmark, Renovasjonsselskapet Glør, Norsk Protein AS, Lindum BioPlan AS og Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS.
Top