En kunnskapsbasert, klimatilpasset norsk solbærproduksjon

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Målet med KLIMASOL er å redusere den økonomiske risikoen i norsk solbærproduksjon ved å finne ny grunnleggende kunnskap om plantefysiologiske reaksjoner på klimafaktorer, og metoder for å identifisere riktige sortsegenskaper relatert til klima og dyrkingssystem.

Bakgrunn

Stor avlingsvariajon mellom år er en av de største utfordringene i solbærproduksjonen. Dette skyldes stadig oftere frostskade seint på vinteren og om våren under blomstringen, når frosttoleransen er lav og hyppigheten av frost er høg.

Mål

Målet med KLIMASOL er å redusere den økonomiske risikoen i norsk solbærproduksjon ved å finne ny grunnleggende kunnskap om plantefysiologiske reaksjoner på klimafaktorer, og metoder for å identifisere riktige sortsegenskaper relatert til klima og dyrkingssystem. Dette forutsetter en grunnleggende forståelse av plantefysiologiske prosesser som påvirker plantens frosttoleranse og fenologi. På grunn av innkryssing av svært ulike genotyper i sortsforedlingen har solbær stor fenotypisk plastisitet, og egenskaper som blomstring, kvile og vekst blir påvirket av et komplisert samspill mellom daglengde og temperatur.

Fremgangsmåte

Dyrkingsområdet for solbær i Norge strekker seg fra Telemark til Troms, og med et klima i endring vil metoder som påviser kvile og blomstringstid være ressursbesparende både i sortsforedling og ved utprøving og innføring av nye sorter i framtiden. Sammen med økt kompetanse om effekter av dyrkingssystem kan rådgivingstjenesten tilby produsentene lokalt tilpassede dyrkingsråd som vil redusere avlingsvariasjonen mellom år, og gi stabilt god tilgang på bær til friskkonsum og videreforedling.

Med økt bruk av klimaregulerende tiltak i produksjonen, samt en utvidelse av dyrkingsområdet for kommersiell produksjon nordover, vil denne kompetansen få stor betydning både på kort og lang sikt, nasjonalt og internasjonalt. Forskere fra det størst foredlingsprogrammet i solbær, James Hutton Institute i Skottland, vil ha en aktiv rolle i prosjektet.

Top