Evaluering av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Norge. Kost-effekt vurderinger

| Type artikkel: Rapport
Denne rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt med hovedformål å øke kunnskapen om kostnader og fosforeffekt ved miljøtiltak for redusert fosforavrenning fra jordbruket fra ulike kornområder i Norge.

Rapport om tap av fosfor i jordbruket

Denne rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt med hovedformål å øke kunnskapen om kostnader og fosforeffekt ved miljøtiltak for redusert fosforavrenning fra jordbruket fra ulike kornområder i Norge.   Rapporten inneholder følgende:
 • Kost-effekt-beregninger for tiltakene endret jordarbeiding, vegetasjonssoner og fangdammer, og vurdering av redusert fosforgjødsling
 • Vurderinger av dekningsbidrag for endret jordarbeiding og vegetasjonssoner samt investerings- og vedlikeholdskostnader for fangdammer
 • Beregninger av fosforavrenning for endret jordarbeiding, vegetasjonssoner og fang dammer
 • Vurdering av usikkerhet og variasjon i kost-effekt av jordbrukstiltak
 • Diskusjon av total fosfor sammenlignet med biotilgjengelig fosfor
 • Diskusjon av økt ugrasoppblomstring, økt sannsynlighet for fusarium-smitte og økt plantevernmiddelbruk for kornproduksjon med endret jordarbeiding
 • En analyse og vurdering av administrasjons- og kontrollkostnader til RMP-midler hos fylkesmenn, landbrukskontorer og landbruksrådgivning.
  Resultatene i rapporten kan brukes til ulike formål:
 • Vurdere tiltaksgjennomføring i vannområder og vannregioner.
 • Gi Fylkesmennenes landbruksavdelinger og landbrukskontorer et bedre datagrunnlag om landbrukets kostnader ved ulike tiltak.
 • Gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike tiltak, for å vurdere andre nyttevirkninger og indirekte kostnader som de ulike tiltakene impliserer.
 • Avveie tiltak mellom sektorer.
Det må understrekes at det finnes en lang rekke av usikkerhetsmomenter med slike kost-effekt beregninger, derfor er det meget viktig at kalkulatoren – og resultatene i denne rapporten – kun brukes og fortolkes med de forutsetningene som gjelder for beregningene.
Top