External inputs in Norwegian organic agriculture: What can be learned from the Horizon2020-project «Organic PLUS»?

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Det er økende forbruk, men stagnerende produksjon av økologisk mat i Norge. Sertifisering av norsk økologisk produksjon skjer etter et regelverk utviklet i EU, som Norge har liten innflytelse på. Norge har observatørstatus i EU sin økologikomite (COP). Mattilsynet representerer Norge i COP, og har talerett som har talerett når reglene fastsettes. Reglene er styrende for hvordan økologisk landbruk skal utvikle seg framover. Mange ønsker å gjøre produksjonen enda mer miljøvennlig ved å fase ut enkelte stoff som brukes som plantevernmidler i dag. Økologiske epledyrkere, også i Norge sprøyter trærne med kopper for å få brukbare avlinger, men kopper er giftig for organismer i jord og vann. Vil epledyrkerne slutte å drive økologisk hvis kopper blir forbudt?
Hvordan klarer man seg uten kopper i land som Danmark og Nederland, som bevisst har valgt å unngå dette stoffet? Et annet område mange ønsker å stramme inn på er bruken av innsatsmidler fra gårder som ikke drives økologisk. Norske forsøk har vist at bark og treflis kan erstatte halm som liggeunderlag for husdyr. Det kan redusere innkjøpet av halm fra ikke-økologiske gårder til økologisk husdyrhold. Slike problemstillinger arbeider forskere og rådgivere med i EU-prosjektet "Organic PLUS: Utfasing av uønska innsatsfaktorer fra økologisk landbruk". Fra norsk side deltar NORSØK, SIFO, NLR og Økologisk Norge. Prosjektet ledes av universitetet i Coventry. Forskningsrådet støtter norske aktører som deltar i EUs rammeprogram Horizon 2020. I dette prosjektet, som vi kaller O+FORSTERK_NORSØK, vil NORSØK disponere støtten slik at flere norske aktører kan få tilgang på kunnskapen og erfaringene som opparbeides gjennom hovedprosjektet. Regelverksutvalget for økologisk produksjon, som er et rådgivende organ for Mattilsynet, opprettet av LMD for å diskutere virkninger av reglene, blir en spesielt viktig aktør å samarbeide med og informere. Bevilgningen vil også styrke deltakelsen i prosjektet av økologiske rådgivere fra NLR.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/295413
Top