Farmers and the city: enhancing added value and sustainability through optimized use of urban and peri-urban farm resources (URBANFARMS)

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Hvordan kan gårdbrukere i byer og bynære strøk øke verdiskapingen fra sin produksjon på en bærekraftig måte ved å utnytte nettopp nærheten til byen? Prosjektet skal avdekke 1) hvor arealressurser ikke brukes optimalt, 2) finne frem til forretningsmodeller som utnytter byens marked og kjøpekraft i nærheten, 3) skaffe kunnskap for å redusere hindringer og flaskehalser langs verdiskapingskjeden fra produsent til forbruker og 4) gi råd om hvordan integrere gårdsdriften bedre i byens kretsløp av næringsstoffer og organisk materiale gjennom gjenvinning av organisk avfall og produksjon av nye varer.
Oslo og Bergen, to byregioner i Norge med ulike forutsetninger for landbruk er prosjektets studieområder, i tillegg til Bristol i Storbritannia. I Bristol er utviklingen av urban gårdsdrift som del av en bærekraftig matforsyning for byen kommet mye lenger enn i Norge. Ressurskartlegging og markedsanalyser gjennomføres for større områder, mens det enkelte gårdsbrukets potensial for å styrke kontakten med det urbane markedet og integreringen i byens stoffkretsløp undersøkes på fem gårder i hver norsk byregion. Gårdene skal ha ulike forretningsmodeller, men med det fellestrekket at noe av produksjonen er innrettet mot å dra nytte av nærheten til byen: andelslandbruk, selvplukk, direktesalg, e.l. Vi gjennomfører bærekraftsanalyser av økonomi, samfunns- og miljøforhold på gårdsnivå ved hjelp av analyse- og rådgivingsverktøy som følger internasjonalt anerkjente standarder. Prosjektgruppen er tverrfaglig og internasjonalt sammensatt, med forskere fra NIBIO og NORSØK i Norge, og Countryside and Community Research Institute og Bristol Food Network i Storbritannia. Norges Bondelag og Økologisk Norge deltar som brukerorganisasjoner. Fagområdene dekker agronomi, økonomi, geografi og sosiologi.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/294604
Top