Fettsyreinnholdet og selen i tankmelk fra økologisk og konvensjonell melkeproduksjon i Sverige i innendørssesongen

| Type artikkel: Publisert studie
Fettsyrer, vitaminer og mineraler i melk er viktige både for mennesker, kalver og kuer. Storfemelk inneholder en rekke viktige næringsstoffer som lipider, vitaminer og mineraler. Noen av fettsyrene i melk, inkludert konjugert fettsyrer som linolsyrer og omega-3-grupper av flerumettede fettsyrer, betraktes som positive for vår helse. Disse positive innvirkningene er under kontinuerlig vurdering.
Fatty acid content, vitamins and selenium in bulk tank milk from organic and conventional Swedish dairy herds during the indoor season  

Bakgrunn

Fettsyrer, vitaminer og mineraler i melk er viktige både for mennesker, kalver og kuer. Storfemelk inneholder en rekke viktige næringsstoffer som lipider, vitaminer og mineraler. Noen av fettsyrene i melk, inkludert konjugert fettsyrer som linolsyrer og omega-3-grupper av flerumettede fettsyrer, betraktes som positive for vår helse. Disse positive innvirkningene er under kontinuerlig vurdering. Ulike studier indikerer at melk fra økologiske og konvensjonelle melkekubestander varierer med tanke på næringsinnhold. En av hensiktene med økologisk jordbruk og dyrehushold er å produsere næringsrik mat med høy kvalitet som bidrar positivt til vår helse og velvære. I et område der melkekuene holder innendørs gjennom store deler av året, utgjør fôr den største forskjellen mellom økologisk og konvensjonell melkeproduksjon. Reglene for økologisk melkeproduksjon krever grovfôr uten bruk av genmodifiserte syntetiske produkter. Økologisk hold av melkekyr krever også at kuene tilbringer lengre tid på beite enn innen konvensjonelt dyrehold av melkekuer. Tidligere studer av melkekomposisjon har konkludert med at komposisjonen i næringsinnholdet delvis avhenger av fôringssystemet. Faktorer som rase, geografisk lokasjon og sesong spiller også inn. Hensikten med denne studien er derfor å undersøke hvorvidt det er forskjeller i fettsyresammensetningen og konsentrasjonen av vitaminer og selen i melk mellom økologiske og konvensjonelle melkekubestander i Sverige.  

Fremgangsmåte

Tankmelk ble undersøkt i prøver fra 18 økologiske og 19 konvensjonelle bestander under tre ulike tilfeller i løpet av innendørssesongen 2005-2006. Studien inkluderer 37 besetninger, geografisk plasser i den sør-vestlige delen av Sverige (Uppland, Sörmland, Östergötland og Småland). Det ble innsamlet informasjon om karakteristikker på bestandene gjennom spørreskjema og fra det offisielle melkeregistreringsskjema. Statistiske modeller ble brukt for å evaluere forbindelsene mellom melkesammensetningen og bestandstype. I tillegg til besetningsholdet ble fjøstype, melkefettinnhold, besetningsstørrelse og gjennomsnittlig avkastning og tid på beite om sommeren undersøkt.  

Funn

I alt 111 melkeprøver ble transportert på is til det danske landbruksinstituttet i Tjele for undersøkelse. The median Konsentrasjonen av konjugert linolsyre var 0,63 % i økologisk, sammenliknet med 0,48  % i konvensjonell besetning. Det totale innholdet av n-3 fettsyrer var respektivt 1,44 % og 1,04 % i økologisk og konvensjonell melk. Innholdet av totale n-6 fettsyrer var respektivt 2,72 % og 2,20 % i økologisk og konvensjonell melk. Den flervariable regresjonsmodellen indikerte en betydelig høyere konsentrasjon av linolsyrer, totalt n-3 og n-6 fettsyrer i økologisk melk, samt et mer ønskelig forhold mellom n-6 til n-3 fettsyrer i økologisk melk. Den flervariable modellen demonstrerte ikke noen forskjell i retinol, α-tocopherol, β-carotene eller selenkonsentrasjonen. Median-konsentrasjonen av α-tocopherol var 0,80 μg/ml i økologisk og 0,88 μg/ml i konvensjonell melk, mens for β-karoten var den respektive median-konsentrasjonen 0,19 og 0,18 μg/ml. For retinol var median- konsentrasjonen 0,32 μg/ml i begge grupper. Median-konsentrasjonen for selen var respektivt 13,0 and 13,5 μg/kg for økologiske og konvensjonelle systemer.  

Konklusjon

Forskjellen mellom økologisk og konvensjonelt fôr og kuraser er marginal i Sverige og de små forskjellene som studien viser var derfor forventede. Studien viser at det var forskjeller i fettsyrer, sammensetningen av n-6 fettsyrer og linolsyrer, i økologisk og konvensjonell melk. Likevel kan den biologiske effekten av disse forskjellene være minimal med tanke på konsumenter. Både den konvensjonelle og den økologiske melken i Sverige viser den ønskede ratioen for totale n-6 til totale n-3 fettsyrer. Når det gjaldt vitamin- og selenkonsentrasjon var det ingen betydelige forskjeller å finne i denne studien. Forklaringen på likheten i melkekomposisjonen mellom de ulike melkeprodusentene i Sverige er trolig at fôringssystemet er likt i store deler av landet, også mellom konvensjonelle og økologiske, med en høy andel gress/kløver.
Top