Flere økologiske bønder? – hva mener bonden

| Type artikkel: Rapport
AgriAnalyse har gjennomført en spørreundersøkelse blant økologiske og konvensjonelle bønder i Norge der målet blant annet har vært å få en bedre forståelse for hva de tenker om økologisk produksjon og hvordan man eventuelt kan få flere til å legge om til økologisk driftsform. Antall primærprodusenter registrert hos Debio har gått ned hvert år siden 2009, bortsett fra 2016 til 2017, da det gikk litt opp.
Selv om 19 prosent av de konvensjonelle produsentene i undersøkelsen sier at de har vurdert å legge om til økologisk, har også 29 prosent av de økologiske produsentene vurdert å legge om til konvensjonelt. I denne undersøkelsen har vi spurt om hvorfor de som driver konvensjonelt, ikke driver økologisk, hvorfor de som har drevet økologisk tidligere, har lagt om tilbake til konvensjonelt, og hva som gjør at noen av de økologiske bøndene vurderer å legge om til konvensjonelt igjen. For mange er det lønnsomhet som er nøkkelordet. Som for alle som driver som selvstendig næringsdrivende, vil lønnsomhet være en av de avgjørende faktorene for bondens avgjørelser om driften. Men hvordan lønnsomheten i økologisk produksjon oppfattes, kan være basert på både reelle erfaringer og antagelser som ikke alltid stemmer med virkeligheten. Selv om flere av de som har lagt om til økologisk produksjon oppga at bedre økonomi/merpris var en av de viktigste grunnene til at de la om, er det mange blant de konvensjonelle produsentene som oppgir at de ikke har lagt om til økologisk fordi de da forventer dårligere lønnsomhet. Men ifølge de økologiske produsentene i undersøkelsen er det ikke slik at økologisk produksjon nødvendigvis betyr dårligere lønnsomhet. Blant de som driver økologisk, er det flere som oppgir at lønnsomheten har blitt bedre enn at den har blitt dårligere etter omlegging, og for én av tre er lønnsomheten omtrent som før de la om til økologisk. Det er ikke bare lønnsomheten som er grunnen til at bønder ikke velger å legge om til økologisk. For noen er det tilgang på husdyrgjødsel eller nok areal, eller at man ikke har nok kunnskap om hva som kreves. Mens det er også de som svarer at de er ikke interessert i økologisk produksjon, og at ingenting kan gjøres for å få dem til å legge om. Av praktiske utfordringer de økologiske bøndene har oppgitt, svarer over halvparten at ugrasbekjempelse er av de største utfordringene de har, og 19 prosent oppgir tilgangen på gjødsel. Blant de som har vurdert å legge om fra økologisk til konvensjonelt, svarer de største andelene at det er høyere tilskudd eller høyere pris på økologiske produkter som skal til, og noen færre svarer bedre redskap eller teknologi for å bekjempe ugras. For å få flere til å produsere økologisk er mer informasjon og kunnskap ut til bøndene nødvendig, både om økologisk produksjon og hva som kreves, men også om hva man får i tilskudd. For noen er det holdninger som må endres, og da kan også mer og bedre informasjon være nødvendig. Blant de økologiske produsentene oppleves det i stor grad at holdningene til økologisk produksjon har blitt bedre, både i samfunnet generelt og blant bønder i nærmiljøet. Det er interessant at flere bønder opplever at samfunnet generelt er mer positivt til økologisk produksjon enn det bønder i nærmiljøet er. De som driver økologisk, opplever imidlertid i større grad at bøndene i nærmiljøet er positive enn de som driver konvensjonelt. Men også blant de konvensjonelle produsentene er det 60 prosent som mener at konvensjonelt landbruk kan lære av økologiske metoder.   Les hele rapporten under "relevante dokumenter".
Top