Forbedret effektivitet av fosforressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering (IMPROVE-P)

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Landbruket mister fosfor (P) gjennom salg av produkter. Organisk avfall fra storsamfunnet må resirkuleres tilbake til matjorda, og vi må utvikle planter og dyrkingssystemer som kan utnytte tilgjengelig fosfor effektivt.

Prosjektbeskrivelse

Landbruket mister fosfor (P) gjennom salg av produkter. Organisk avfall fra storsamfunnet må resirkuleres tilbake til matjorda, og vi må utvikle planter og dyrkingssystemer som kan utnytte tilgjengelig fosfor effektivt. Flere undersøkelser har vist at P-innholdet i jorda avtar langsomt over tid ved økologisk drift, også på gårder med husdyrhold, med mindre fôrinnkjøpene er betydelige. I dag brukes mye konvensjonell husdyrgjødsel i økologisk produksjon, men økologisk landbruk bør kunne stå på egne bein. Det er på høy tid å utvikle en bedre resirkulering av organisk materiale fra urbane områder og matindustrien. Hovedmålet til IMPROVE-P er å øke bruken av resirkulert P-gjødsel i økologisk landbruk, og å øke tilgjengeligheten av dette næringsstoffet i jorda gjennom agronomiske tilpasninger, for eksempel P-effektive sorter eller aktive mikroorganismer. I dag er konvensjonell husdyrgjødsel, kompostert husholdningsavfall, kjøtt- og beinmel og treaske tillatt etter EUs regelverk, mens kloakkslam og aske fra kloakkslam ikke er tillatt, og råtnerest fra biogassanlegg i mange tilfeller ikke kan brukes. Risikoen for akkumulering av uheldige stoffer i jorda ved bruk av forskjellig resirkulert materiale undersøkes i prosjektet. Ulike typer resirkulert P-gjødsel, som stabilisert kloakkslam, og aske fra kloakkslam sammenliknes med andre gjødselslag i planteforsøk i vekstrom og i felt. Sorter av potet og vårhvete sammenliknes i feltforsøk, for å se om noen er bedre tilpasset lav P-status i jorda. Prosjektet har også en samfunnsfaglig side, der det er kartlagt hva aktører innen økologisk landbruk mener om resirkulert P-gjødsel, både tillatt og ikke-tillatt. Kanskje kan skeptikere påvirkes gjennom informasjon og dialog? Prosjektet har partnere fra seks land, og finansieres av forskningssamarbeidet CORE Organic II, hvor NFR-Bionærprogrammet bidrar med den norske andelen. Prosjektleder er Dr. Kurt Möller fra Hohenheim-universitetet i Stuttgart. Anne-Kristin Løes, NORSØK leder arbeidspakken som kartlegger holdninger til resirkulert gjødsel. NIBIO ved Bente Føreid og Eva Brod har arbeidet med P-gjødsling og opptak i planter.
Top