Gårdsstudier i Agropro‐prosjektet – Erfaringer fra gårdsstudier i korn og grovforbasert husdyrproduksjon

| Type artikkel: Rapport
Som en del av arbeidet i Agropro med å utvikle og formidle ny kunnskap som grunnlag for bedre agronomisk praksis i korn- og grovfôrproduksjonen, la en opp til studier og enkle eksperimenter på gårdsbruk i ulike landsdeler og innenfor ulike produksjonsgreiner. Målene var å finne årsaker til at det avlingspotensialet som de naturgitte forutsetningene gir grunnlag for, ikke blir tatt ut i praksis, samt å lage og teste ut en møteplass for formidling av kunnskap, forskningsresultater og forskningsbehov.
To bruk som representerte driftsformene ensidig kornproduksjon og kombinert korn- og husdyrproduksjon ble valgt ut i henholdsvis Rakkestad og Nannestad. Her ble det blant annet lagt ut forsøk med jordløsning og arrangert mange markdager. På to kombinert kjøtt- og mjølkeproduksjonsbruk i henholdsvis Hå og Orkdal studerte en jordløsning i etablert eng og testa også ut ulike frøblandinger til treslåttsystem og kombinert slått og beite. På to bruk med kjøttproduksjon på ammeku i henholdsvis Hå og Levanger ble det gjennomført flere forsøk med ulike frøblandinger til ulike slått- og slått/beite-system, og en så også på effekter av vedlikeholdssåing. To masterstudenter gjennomførte feltarbeidet sitt på fire av gårdene. Funn fra forsøkene førte ikke til store gjennombrudd og avlingsfremmende endringer i driftsopplegget på gårdene, men bidro til å tenke nytt og til gode diskusjoner mellom gårdbrukerne, rådgivere, studenter og forskere. Gårdsstudiene bidro til å gjøre Agropro-prosjektet kjent i næringa, og til blest om at god og bedre agronomi er et vesentlig grunnlag for å øke norsk matproduksjon på en bærekraftig måte.   Se rapport under "relevante dokumenter".
Top