Har antibiotikaresistente bakterier i norsk matproduksjon betydning for folkehelsen? 2014-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Norskprodusert kyllingkjøtt kan bli smittet med tarmbakterier som produserer ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL). Folkehelseinstiuttet leder et prosjekt som undersøker om denne typen antibiotikaresistens blir overført til mennesker. Kunnskapen fra prosjektet kan bidra til å opprettholde den fordelaktige resistenssituasjonen vi har i Norge.
Norskprodusert kyllingkjøtt kan bli smittet med tarmbakterier som produserer ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL). Folkehelseinstiuttet leder et prosjekt som undersøker om denne typen antibiotikaresistens blir overført til mennesker. Kunnskapen fra prosjektet kan bidra til å opprettholde den fordelaktige resistenssituasjonen vi har i Norge. Høyt priortitert Spredningen av antibiotikaresistens er en reell trussel mot folkehelsen, og tiltak for å kontrollere problemet er høyt prioritert av Verdens Helseorganisasjon. Spesielt viktig er det å se mer på Gram-negative bakterier som produserer ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL)-enzymer. Disse enzymene inaktiverer ß-laktamer, som er en svært viktig gruppe antibakterielle midler som blant annet inkluderer penicilliner og cefalosporiner. Slik resistens er vanskelig å bli kontrollere, ettersom den er knyttet til bakterier som er del av normal tarmflora hos mennesker og dyr. Gunstig situasjon for norske produksjonsdyr Mat som inneholder antibiotikaresistente bakterier, kan være en viktig årsak til at mennesker får resistente bakterier. Det bør derfor være et overordnet mål at det er minst mulig resistente bakterier hos matproduserende dyr, og gjennom hele kjøttforedlingskjeden. I internasjonal sammenheng er resistenssituasjonen hos norske produksjonsdyr svært gunstig. Dette gir konkurransefortrinn for norske jordbruksprodukter. Imidlertid har nyere undersøkelser nå dokumentert en betydelig forekomst av ESBL produserende E. coli bakterier hos norske slaktekyllinger, samt i norskprodusert kyllingkjøtt tilgjengelig i dagligvarehandelen. Det er god grunn til å anta at konsumentene vil bli eksponert for ESBL-positive bakterier via kyllingprodukter, men om dette har betydning for menneskers helse, er uvisst. Mer kunnskap Dette prosjektet vil skaffe kunnskap om en mulig smitteeffekt til mennesker blant annet ved å undersøke friske individers bakterielle tarmflora for å avdekke om mennesker har ervervet seg ESBL fra et fjørfereservoar. Videre vil det undersøkes om fjørfeassosierte ESBL-elementer kan bidra til økt ESBL-forekomst hos sykdomsfremkallende bakterier hos mennesker. Kunnskapen fra prosjektet er nødvendig for å kunne gi anbefalinger angående risiko for ervervelse av resistente bakterier gjennom matproduksjonskjeden. Dette kan bidra til å opprettholde den fordelaktige resistenssituasjonen vi har i Norge.  
Top