Healthy growth: Fra nisje til volum med integritet og tillit 2013-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Målsettingen med HEALTHYGROWTH er å bygge kunnskap som kan være til nytte for utvikling av nye økologiske verdikjeder og nye muligheter for økologiske produsenter.

Bakgrunn

Målsettingen med HEALTHYGROWTH er å bygge kunnskap som kan være til nytte for utvikling av nye økologiske verdikjeder og nye muligheter for økologiske produsenter. Markedet for økologisk mat varierer mellom europeiske land, men felles for alle er utfordringer med vekst i overgang fra småskala til større volum i forhold til å sikre og fremme økologiske verdier for økt verdiskaping. I HEALTHYGROWTH undersøkes en rekke vellykkede mellom-skala økologiske verdikjeder for å lære hvordan de er i stand til å kombinere volum og verdier, og for å bruke denne kunnskapen til støtte for utvikling av de økologiske markedene. I en gjennomgang av State of the art i deltakerlandene (Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Slovenia, Tyrkia, Tyskland, Frankrike, Østerrike og Norge)har vi identifiserte følgende fellestrekk innenfor denne typen verdikjeder.
  • De legger vekt på et mangfold av verdier og produkt kvaliteter langt utover organisk standard (f.eks regionalitet, dyrevelferd, rettferdig prising).
  • De fleste kjedene har tilgang på et mangfold av salgskanaler, i mange tilfeller både direkte og indirekte kanaler.
  • De bruker et mangfold av metoder til å kommunisere verdier og produktkvaliteter til kunder og forbrukere.
  • De legger vekt på personlige relasjoner mellom aktører for å bygge tillit og felles verdier langs kjeden for å sikre kommunikasjon av produktkvaliteter. Verdier knyttet til forretningsforholdet vektlegges også.
  • De har etablert et mangfold av organisasjonsformer / strukturer, der ulike former for produsentorganisasjoner er vanlig.
Dette er karakteristika for suksessfulle verdikjedene og de synes å være nært forbundet med hverandre for å oppnå sunn vekst. Empirisk jobbes det nå med dybdestudier av økologiske verdikjeder i de 10 europeiske landene. Disse blir etterfulgt av komparative analyser på tvers av landene.
Top