Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Med moderniseringen av husdyrholdet i Norge har den relative betydningen av streptokokkinfeksjoner hos drøvtyggere økt. Infeksjonene reduserer produksjonen, svekker lønnsomheten, øker antibiotikabruken og utfordrer dyrevelferden. Jurbetennelser hos ku forårsaket av Streptococcus dysgalactiae er mer enn fordoblet de siste 15 årene og kan ha sammenheng med overgangen til store løsdriftsbesetninger. I sauenæringen har man sett en økning av leddbetennelser hos lam forårsaket av samme bakterie. Utbruddene har rammet store, intensivt drevne besetninger og opptil 40 % av lammene har blitt sjuke og mange har gått tapt.
Målet med prosjektet er å redusere forekomsten av streptokokkinfeksjoner hos sau og melkeku i Norge ved å finne de viktigste smitteveiene og smittekildene for S. dysgalactiae og forbedre smittebeskyttelse og sykdomskontroll. Bakterieisolater fra storfe og småfe skal genomsekvenseres for å finne ut om det er forskjeller i smittsomhet, evne til å forårsake sykdom og vertstilpassing. Funnene vil ha betydning for smitteforebyggende tiltak og fremtidig vaksineutvikling. I dette prosjektet skal også en helcellevaksine mot S. dysgalactiae testes ut i sauebesetninger for å se om den kan redusere leddbetennelser hos lam. Sammensetningen av mikroorganismer (Mikrobiota) i leverandørmelk har innvirkning på kvaliteten av sluttproduktet. Prosjektet vil undersøke hvordan streptokokk-jurbetennelser påvirker mikrobiota i tankmelk og hvorvidt denne påvirkes av driftssystemer og smittereduserende tiltak. Husdyrnæringene anser streptokokkinfeksjoner hos sau og storfe som en betydelig og økende utfordring. Bedre kjennskap til bakterienes kilder, smitteveier og miljøoverlevelse vil habetydning for næringsutøvernes håndtering av smittestoffene. Prosjektet vil raskt levere praktisk anvendbare resultater til næringen og bidra til bedre dyrehelse, velferd og økonomi. Friske dyr er grunnleggende for bærekraftig matproduksjon og lavt antibiotikabruk.   Lenke: https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/280364
Top