Innhold av helsefremmende stoffer og tungmetaller i tomater dyrket med ulike dyrkingsmetoder

| Type artikkel: Publisert studie
Økologisk jordbruk er en produksjonsmetode som legger store restriksjoner på bruken av gjødsel, plantevernmidler, tilsetningsstoffer og veterinære legemidler. På grunn av disse restriksjonene oppfatter forbrukerne økologisk mat som sunnere enn konvensjonelt dyrket mat. Innholdet av helsefremmende stoffer, slik som askorbinsyre, betakaroten, lykopen og salisylsyre er viktige aspekter ved de næringsmessige kvalitetene til økologisk mat. Denne undersøkelsen har tatt for seg innhold av helsefremmende stoffer og tungmetaller i tomater dyrket etter konvensjonelle, IPM (integrated pest management) og økologiske produksjonsprinsipper.
Health-promoting substances and heavy metal content in tomatoes grown with different farming techniques  

Bakgrunn

Økologisk jordbruk er en produksjonsmetode som legger store restriksjoner på bruken av gjødsel, plantevernmidler, tilsetningsstoffer og veterinære legemidler. På grunn av disse restriksjonene oppfatter forbrukerne økologisk mat som sunnere enn konvensjonelt dyrket mat. Innholdet av helsefremmende stoffer, slik som askorbinsyre, betakaroten, lykopen og salisylsyre er viktige aspekter ved de næringsmessige kvalitetene til økologisk mat. Denne undersøkelsen har tatt for seg innhold av helsefremmende stoffer og tungmetaller i tomater dyrket etter konvensjonelle, IPM (integrated pest management) og økologiske produksjonsprinsipper.  

Fremgangsmåte

Helsefremmende stoffer og tungmetaller ble målt ved hjelp av en rekke tester knyttet til tørrstoffinnhold og proteininnhold. De ulike tomatenes fuktighetsinnhold ble målt gjennom en tørkingsprosess. Råproteiner i tomatene ble målt med Kjeldahl-metoden, en klassisk forsøksmetode for kvalitativ måling av nitrogen og kjemiske substanser. Asken etter forbrenning av tomatene ved 550 °C ble også undersøkt. Videre ble ergosterol, askorbinsyre, betakaroten, lykopen og salisylsyre bestemt ved væskekromatografi, en analytisk kjemisk teknikk for å separere kjemiske komponenter. Mengden av tungmetaller ble målt ved atomabsorpsjon-spektroskopi.  

Funn

Resultatene av alle undersøkelsene er sammensatte. Tomater dyrket økologisk inneholdt mer salisylsyre, men mindre vitamin C og lykopen sammenliknet med avlinger dyrket med konvensjonelle og IMP-metoder. Økologiske tomater hadde høyere nivåer av kadmium (Cd) og bly (Pb), men lavere kobbernivå (Cu). De økologiske tomatene hadde også et noe høyere proteininnhold enn konvensjonelt dyrkede tomater, men forskjellen var minimal og næringsmessige betydning derfor liten.  

Konkusjon

Resultatene i undersøkelsen konkluderer med at jordbruksmetoder kan ha innvirkning på kvaliteten til tomatene. Det høyere innholdet av salisylsyre støtter oppfatningen om at økologiske matvarer er sunnere. Imidlertid er ikke de økologiske tomatenes lavere innhold av lykopen og askorbinsyre å anse som positivt. Ingen rester etter plantevernmidler og ergosterol ble funnet i disse undersøkelsene.
Top