Kje – Kjøttproduksjon og vegetasjonseffekter

| Type artikkel: Rapport
Overskuddskje fra geitmjølkproduksjonen blir vanligvis slaktet ved fødsel eller innen noen få uker etter fødsel. Hovedårsaken til dette er høye oppalskostnader. I dette prosjektet har vi sett nærmere på ulike produksjonsmåter for slaktekje for å se om kjeressursen kan utnyttes bedre til kjøttproduksjon. Vi har undersøkt både vårkjeproduksjon, der kjeene blir slaktet før beiteslipp, og sommerkjeproduksjon, der kjeene blir slaktet etter en beitesommer. Undersøkelsene ble gjennomført hos fire verter, lokalisert i Nord-Østerdal og Valdres. Ved oppal av vårkje synes to ulike driftsopplegg, enten kort oppalsperiode med appetittfôring av mjølk fram til slakting, eller lang oppalsperiode med begrenset mjølketilgang før avvenning, å gi det beste økonomiske resultatet med et overskudd på ca. 130 kr per kje. Dette overskuddet skal dekke alle kostnader i innefôringsperioden med unntak av fôrkostnader. Ved oppal av sommerkje var det økonomiske resultatet ca. 200 kr per kje. Mulighetene til å forbedre resultatet synes å være større for sommerkje enn for vårkje. Sommerkje har lang oppalsperiode. Noe redusert tilvekst i og rett etter mjølkefôringen på grunn av restriksjoner på mjølkeforbruket kan kompenseres gjennom god fôring og tilfredsstillende tilvekst på mindre kostbart fôr senere i oppalsperioden. I denne sammenhengen er særlig større fokus på beitekvalitet av stor betydning.
Top