Klimarisiko og norsk matproduksjon

| Type artikkel: Rapport
Rapporten gir en overordnet oversikt over klimarisiko i matproduksjonen med utgangspunkt i tidligere utredninger av klimaendringenes konsekvenser for jordbruket. Globale klimaendringer ventes å føre til høyere gjennomsnittstemperaturer, endringer i nedbørsmengder og fordeling, stigende havnivå, økt frekvens av ekstreme værforhold, mer planteskadegjørere og husdyrsykdommer og negative effekter på fiske og akvakultur.
Risiko for svekket global matsikkerhet øker. Det er antydet at de store globale værsystemene kan varierer i takt og gi uår eller sjokk i flere globalt viktige matproduksjonsområder samtidig. Svikt i matproduksjon i viktige produksjonsområder, kan føre til at produksjonslandene innfører eksportrestriksjoner. Sviktende matproduksjon har både direkte effekt på befolkningens matsikkerhet, alvorlige økonomiske konsekvenser for aktørene i matverdikjedene og kan indirekte føre til sosial og politisk uro, militære konflikter og migrasjon. Disse perspektivene indikerer at klimaendringer kan føre til svekket global matsikkerhet som på sikt også kan ramme rike industriland. Svikt i global matproduksjon kan dermed skape utfordringer for samfunnets stabilitet, både globalt og i Norge. Prioritering av klimatilpasning må vurderes i lys av slike perspektiver. Valg av løsninger for klimatilpasning kan ha store konsekvenser for gårdens evne til å produsere under ulike og krevende værforhold og for bondens økonomi. Det er derfor behov for gode systemer for varsling, kompetente rådgivningstjenester og lett tilgjengelig kunnskap om ulike tilpasningstiltak og tekniske løsninger. Særlig viktig kan det være å ha rådgivningsberedskap i forhold til sjeldne, men ekstreme hendelser. Innretning av de landbrukspolitiske virkemidlene, tilskuddsordninger, regelverk og særskilte tiltak for risikoavlastning ved inveseringer i klimatilpasningstitak, kan være avgjørende for å utløse en mer proaktiv klimatilpasning i norsk jordbruk. Behov for - og innretning av tiltak og virkemidler for gjennomføring, bør være basert på både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Ny kunnskap tilsier behov for forsterket innsats både for klimatilpasning i det norske jordbruket, men også utvikling av tiltak for å håndtere konsekvenser for Norge av alvorlige hendelser i de globale matsystemene. Dette kan oppsummeres slik: - Analyser av klimaendringenes effekt på global matsikkerhet viser betydelig økende risiko - Svekket matsikkerhet kan føre til sosial og politisk uro, militære konflikter og økende migrasjon. Trusler mot matsikkerheten er en trussel mot samfunnets sikkerhet og stabilitet - For norsk jordbruk betyr klimaendringer økt usikkerhet og svært krevende utfordringer. Det er usikkert i hvilken grad tilpasning kan sikre at stabil og lønnsom produksjon opprettholdes - Sannsynligheten for langvarig svikt i Norges matsikkerhet er ikke høy på kort sikt, men usikkerheten er økende. Konsekvensene av en slik hendelse er likevel så alvorlig at klimatilpasning i norsk jordbruk og tiltak som kompenserer for effekter av hendelser utenfor Norge bør gis høy prioritet - Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft må ivaretas når tiltak for klimatilpasning og utslippsreduksjoner gjennomføres. Helhetlige vurderinger er en forusetning for å unngå mistilpasning og bedrifts- og samfunnsøkonomisk ugunstige løsninger
Se rapport under "relevante dokumenter".
Top