Klimarobuste dyrkingssystem med radharving mot rot- og frøugress 2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Radharving er et interessant alternativ til ugressbekjempelse innen både økologisk og konvensjonell planteproduksjon for å minske mengden kjemiske plantevernmidler og for å skape klimarobuste dyrkingssystemer for fremtiden.
Klimatrobusta odlingssystem med radhackning mot rot- och fröogräs i stråsäd  

Bakgrunn

Radhackning är ett intressant alternativ till ogräsbekämpning inom både ekologisk och konventionell växtproduktion för minskad användning av kemiska bekämpningsmedel men också för att skapa framtida klimatrobusta odlingssystem.  

Mål

Inom projektet kommer vi att fokusera på frågeställningar som är aktuella inom ekologisk växtodling men flera av dessa tillämpningar kan i en framtid vara intressanta även för konventionell produktion.  

Fremgangsmåte

Vi har identifierat ett antal områden där det finns stort behov att utveckla ny kunskap för ökad produktivitet och rationell växtodling: 1) Förbättrad bekämpning av rotogräs (främst åkertistel) med radhackning, 2) utveckling av beståndsetableringen för ökad skörd vid radhackning på 50 cm radavstånd i höst- och vårvete och 3) utnyttja radhackningstekniken på ett innovativt sätt i växtföljden med målet att kunna minska på mängden bearbetning och därmed dieselförbrukningen.  

Samarbeid

Projektet genomförs i fältförsök i nära samarbete med lantbrukare.
Top