Kompetanse og rådgiving i jordbruket: Kunnskapsoversikt, aktuelle problemstillinger og analytiske perspektiver for studier av bønders kompetanse som samspill mellom bønder, rådgiving og forskning

| Type artikkel: Rapport
Rapporten gir en oversikt over norsk og internasjonal forskning på tema knyttet til rådgiving, kunnskap og innovasjon i jordbruket. Oversikten omfatter også en kort gjennomgang av de mest aktuelle faglige perspektiver som brukes i dag. Rapporten avsluttes med å peke på utfordringer forfatterne mener man har i det norske kunnskaps- og innovasjonssystemet
Formålet med rapporten er å gi en kunnskapsoversikt om aktuelle spørsmål, sentrale utfordringer og analytiske perspektiver innen temaet kompetanseutvikling og rådgiving for bønder. Dette er i hovedsak avgrenset til kompetanse som utvikles gjennom et samspill mellom bønder, rådgivere og forskning. Rapporten inngår i arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjektet Kompetent bonde. Kompetanse, kunnskap og innovasjon er begreper som er knyttet til ulike fagdisipliner og fagperspektiver. Forskergruppa er opptatt av å se nytte og løsninger på tvers av  ulike fag. I gjennomgangen av forskning på feltet trekker vi fram både teori som er relevant og forskning på praksis. Et par gjennomgående poenger er for det første at nyere forskning på  jordbruksbaserte innovasjonssystem viser til  at samhandling og kommunikasjon er avgjørende for vellykkede innovasjoner, og innovasjon er noe som blir sterkt vektlagt innen både jordbruk og bioøkonomi. For det andre er vi opptatt av at sosiale relasjoner er grunnleggende viktig hvor kunnskap skal utveksles. For eksempel må en rådgiver inneha både fagkompetanse og relasjonskompetanse for å kunne utøve sin jobb overfor bonden. I denne rapporten beveger vi oss fra system- og makroperspektiv, som jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem (AKIS) til mikroperspektiv med for eksempel kommunikasjonsutfordringer mellom bonde og rådgiver.  Gjennomgangen viser at det i de siste tiårene har vært, og fortsatt er, relativt lite forskningsvirksomhet i Norge på feltet. Internasjonalt er omfanget mye større. I forbindelse med prosjektet Kompetent bonde har vi utformet en modell der vi ser på hvilke faktorer som kan påvirke resultater av en konkret rådgivingssituasjon innen jordbruket og bønders kompetanseutvikling (mikromodell). Denne modellen presenteres i rapporten. Rapporten avsluttes med at vi peker noen utfordringer og kunnskapsbehov: • Det er behov for en dypere analyse av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem i Norge. En slik analyse bør inkluderes med en sammenligning med andre land. • Hvordan kan behov for kunnskap dekkes, og hvordan kan man gjøre eksisterende kunnskap bedre tilgjengelig? Det bør arbeides videre med å gjøre  forskningsbasert kunnskap mer tilgjengelig for brukere. • Det bør utvikles en tydeligere kunnskaps- og innovasjonspolitikk for jordbruket. • Hvordan kan det legges bedre til rette for innovasjon og endringer i egen rådgiverorganisasjon? • Hvordan kan ny teknologi implementeres på en nyttig måte? Hvordan kan IKT supplere, effektivisere eller gjøre rådgivingen bedre for bonden? • Rådgiverne har flere roller og dels er disse endret. Hva krever de ulike rollene  av rådgiveren og hvordan kan rådgiveren håndtere dem og vekslingen mellom dem?
Top