Kunnskapsbehov i landbruket: landbruksinstitusjoner og kunnskapsbehov blant bøndene i Valdres

| Type artikkel: Masteravhandling
I en hovedfagsoppgave fra 2007 skriver Aud Berit Anmarkrud om kunnskapsbehov blant bøndene i Valdres. Anmarkrud undersøker også hva næringsaktørene kan tilby bøndene av kompetanse. Hun viser til samsvaret mellom aktørene, og hvilke betydning kunnskap har for de tradisjonelle og de alternative bøndene.
Valdres har, som de fleste andre distrikt i Norge, opplevd en nedgang i både innbyggertall, reiseliv og landbruk.
For å hindre en videre stagnasjon, ble Valdres gjort om til Norges første natur og kulturpark, juni 2007. For å kunne opprettholde denne parken er bøndene svært viktige støttespillere. Uten dem vil ikke kulturlandskapet bestå slik det gjør i dag, og man får ikke det særegne landskapet som turistene etterspør.  

Hovedfagsoppgave om bønder i Valdres

I en hovedfagsoppgave fra 2007 skriver Aud Berit Anmarkrud om kunnskapsbehov blant bøndene i Valdres. Anmarkrud undersøker også hva næringsaktørene kan tilby bøndene av kompetanse. Hun viser til samsvaret mellom aktørene, og hvilke betydning kunnskap har for de tradisjonelle og de alternative bøndene. I oppgaven spør Anmarkrud om kunnskap og kompetanse kan hindre en større nedgang i landbruket. Hvilke bønder satses det på? Viktige stikkord for oppgaven er kunnskap, innovasjon, alternative matnettverk og diversifiseringsstrategi (i landbruket). Anmarkrud brukte i hovedsak intervju for å hente inn informasjon.
Top