Kunnskapsbehov i økologisk landbruk

| Type artikkel: Rapport
Forbruket av økologisk mat har økt jevnt i Norge fra 2011 til 2016, mens det økologiske arealet har blitt redusert i samme periode. NIBIO som er en viktig leverandør for kunnskap om økologisk landbruk fikk i Statsbudsjettet for 2016 tildelt kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet som var øremerka til å "videreutvikle forskningsbasert kunnskap om økologisk landbruk".
Arbeidet med å kartlegge status, flaskehalser og kunnskapsbehovet i de ulike produksjonene er basert på en gjennomgang av relevante prosjekter, rapporter og intervjuer med fagpersoner. De foreslåtte temaene for FoU-aktiviteter må anses som veiledende, og er ment som inspirasjon ved utvikling av nye prosjekter innen økologisk landbruk. Innen grovfôr og grovfôrbaserte husdyrproduksjoner er bruk av lokalprodusert fôr og beitebruk viktige temaer. Forskningen har så langt hatt mindre fokus på enmaga dyr og det er derfor behov for utvikling av driftssystemer på gris og fjørfe, men også for mer kunnskap om forsyning med essensielle aminosyrer fra lokalt produsert fôr. Innen produksjon av korn, frøvekster og frøproduksjon etterspørres helthetlige dyrkingsstrategier med fokus på næringsforsyning og ugraskontroll. Begrenset tilgang på økologiske settepoteter er en viktig flaskehals i økologisk potetproduksjon. Innovative strategier for næringsforsyning og forbedret tilgang på biologiske bekjempelsesmetoder er viktige behov i grønnsaksproduksjonen på friland, men også i veksthus. Dette gjelder også produksjon av frukt og bær, men her er det i tillegg behov for utvikling av ugrasregulering tilpasset bratt terreng. På mer overordnet nivå er det blant annet behov for en  mulighetsstudie av produksjon og forbruk på norsk naturgrunnlag. Det er også viktig at eksisterende kunnskap blir gjort bedre tilgjengelig for brukeren. Arbeidet viser at det er behov for kunnskap for å løse alt fra helt spesifikke flaskehalser i enkelte produksjoner til større tverrfaglige prosjekter for å utvikle bærekraftige produksjonssystemer og verdikjeder. Dette innebærer at prosjektene omfatter agronomi, miljø, økonomi og sosiale aspekter.
Top