Kunnskapsstatus for insektspollinering i Norge

| Type artikkel: Rapport
Dette arbeidet oppsummerer kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge. I rapporten forklares hva pollinering er og hvilken betydning pollinering har for planter og insekter. Videre behandles pollinering som økosystemtjeneste og hvilke konsekvenser menneskelig påvirkning har på dette komplekse samspillet. Rapporten identifiserer kunnskapshull om insektspolliering i Norge og kommer med forslag til tiltak som kan bøte på dette slik at kunnskapsgrunnlaget innen fagfeltet kan styrkes.
Insektpollinering, eller insektbestøvning, er en prosess der insekter transporterer pollenkorn fra støvbærer til arr, enten innen samme blomst eller mellom blomster, og som kan initiere frøproduksjon hos den mottagende blomsten. Insektpollinering er et viktig samspill mellom planter og dyr, og mange plantearters reproduksjon er avhengig insektpollinering, samtidig som mange insektgrupper livnærer seg av pollen og nektar de finner i blomster. Tap av habitat, klimaforandringer, fremmede arter og andre miljøendringer truer artsrikdommen av både pollinerende insekter og plantene de henter føde fra. Dette kan få vidtrekkende konsekvenser for økosystemenes integritet, stabilitet og sammensetning, og en global pollineringskrise kan true matvaresikkerheten i verden. Kunnskapsnivået om betydningen av pollinering som en økosystemprosess i Norge er lavt. Forvaltning av økosystemer skal være kunnskapsbasert, og kunnskap om pollinering er viktig for forvaltning av enkeltarter og økosystemer. Kunnskapsmangel omkring pollineringsøkologien til enkeltarter av insekter og planter kan Kunnskapsnivået om betydningen av pollinering som en økosystemprosess i Norge er lavt. 8 Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge derfor føre til uheldige forvaltningstiltak. Internasjonalt er det en økende forståelse for forvaltning av biologiske interaksjoner som predasjon, parasittisme, mutualisme, snarere enn enkeltarter i seg selv, og da er detaljert kunnskap om selve interaksjonene viktig. For å bedre forstå betydningen av pollineringsøkologi, mener arbeidsgruppen bak rapporten at det må bygges opp grunnleggende kunnskapsplattform for pollineringsøkologi. Denne vil danne utgangspunkt for videre kunnskaps- og datainnsamling på mer konkrete pollineringsøkologiske problemstillinger som er relevante for forvaltning av økosystemer i Norge. Spesielt mener arbeidsgruppe innsatsen framover bør rettes mot: 1) kartlegging av pollinatorer og hvilke plantearter de besøker 2) pollinatortilgang for sjeldne plantearter 3) betydningen av pollenbegrensning på frøproduksjon og populasjonsvekst hos sjeldne plantearter 4) norske bidrag til den internasjonale kunnskapen innen pollinering 5) utdanning av kompetente pollineringsøkologer
Top