LAnd MAnagement for CLImate Mitigation and Adaptation

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
LAMACLIMA vil undersøke hvordan arealforvaltningstiltak som reforplantning, vanning og vedhøsting vil påvirke klima, landbruk, vanntilgjengelighet, skogbruk og økonomisk produktivitet. Dette vil bli oppnådd ved å bruke en tverrfaglig tilnærming. Simuleringsresultater fra tre klimamodeller vil bli integrert i en global landbruksfordelingsmodell som vil bli koblet til en økonomisk generell likevektsmodell.
Ved hjelp av denne modelleringsrammen vil vi gjennomføre en detaljert kostnads- og nytteanalyse av ulike alternativer for bruk av land. Hvilke effekter endringer i arealbruk vil ha på lokalt klima og økonomisk produktivitet vil eksplisitt bli tatt med i våre analyser. Resultatene av modellsimuleringer vil bli brukt til å utvikle et web-basert, åpen kildekode, brukervennlig verktøy for å støtte beslutninger om arealbruk. Dette verktøyet vil representere og kvantifisere forhold mellom endringer i arealforvaltning, klima, matproduksjon, vanntilgjengelighet, skogdekning og økonomisk produktivitet. Verktøyet vil bli brukt i nært samarbeid med interessenter for å utvikle et sett av troverdige scenarier for arealforvaltning. Prosjektet er del av et større internasjonalt konsortium med finansiering gjennom JPI klimas ERA-NET AXIS (Assessment of Cross(X) - sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation) utlysning.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/300478
Top