Levende matjord 2010-2017

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

Bakgrunn

En erkjennelse av at matjorda blir mer og mer livløs ved at humusinnholdet går ned, grynstruktur reduseres, jordpakking tiltar og  avlinger reduseres gjorde at fylkesmannens landbruksavdeling i Buskerud søkte og fikk status som foregangsfylke  «Levende  Matjord» i 2010.  

Mål

Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.  

Fremgangsmåte

Gjennom praktiske utprøvinger og litteraturstudier har prosjektet søkt å utvikle metoder som kan motvirke den negative utviklingen. Biologisk riktig jordbehandling prøves ut i praksis ved hjelp av komposter, vermikomposter (meitemark komposter), aerob kompostkultur (AKKU) og pionervekster. Prosjektet har i perioden 2010 – 2013 høstet viktige erfaringer med hensyn til jordbiologi, komposteringsprosesser, AKKU og oppbygging av jordstruktur.
Top