Livsløpsvurdering av tomatproduksjon i Norge

| Type artikkel: Månedens masterMasteravhandling
Produksjon av biogass gir energi i form av biogass og et næringsrikt gjødselprodukt i form av biogjødsel. I tillegg arbeides det med å finne aktuelle bruksområder for CO2, som er et biprodukt fra oppgraderingen av biogass til drivstoffkvalitet. Et pilotveksthus er nå under oppføringi Tønsberg. Her vil det gjøres forsøk på å bruke CO2 fra biogassproduksjonen i veksthuset der det skal dyrkes tomater. I tillegg har biogass og biogjødsel egenskaper som gjør at de kan fungere som substitutt for fossile innsatsfaktoreri tradisjonell veksthusproduksjon.
I denne masteroppgaven vil jeg ta for meg hvordan klima-og miljøpåvirkninger endres ved å gå fra et tradisjonelt dyrkingssystem for tomater i veksthus til et system der biogassressurser utnyttes i størst mulig grad. I tillegg vil tekniske valg i veksthusbygningen analyseres. Det tradisjonelle systemet for tomatproduksjon er i denne oppgaven basert på utnyttelse av naturgass, mineralgjødsel og fossil CO2 som innsatsfaktorer. I den biogassbaserte produksjonen vil biogass erstatte naturgass, flytende fraksjon av avvannet biogjødsel vil dekke nitrogenbehovet og fossil CO2 vil erstattes av biogen CO2. Analysene er gjennomført i henhold til metodikken for livsløpsanalyser. Gjennomføringen av analysene er gjort ved hjelp av dataverktøyet SimaPro med tilhørende databaser. For å danne et sammenligningsgrunnlag mellom de fossile innsatsfaktorene og de biogassbaserteinnsatsfaktorene er det foretatt en allokering av utslippene fra biogassproduksjonen. Allokeringen er gjort med hensyn på massefordelingen av tørrstoffet mellom biogass, CO2 og biogjødsel. Resultatene fra analysene viser at sesongbasert produksjon har et forholdsvis lavt utslipp av klimagasser knyttet til bygningen. Utslippene fra produksjonen er derimot betydelig høyere, hovedsakelig på grunn av oppvarming. For helårsproduksjon utgjør veksthusbygningen en lavere andel av utslippene på grunn av en høyere årlig produksjon. Da elektrisitet dekker en del av behovet for oppvarming er klimagassutslippene fra driftsfasen lavere enn de er for sesongproduksjon. Ved produksjon i BBBLS pilotveksthuset er klimagassutslippene fra bygningen vesentlig høyere enn de er ved de to andre produksjonsformene. Dette forklares i stor grad av lokale grunnforhold som gjorde at forbruket av stål og armert betong ble høyere enn det vil bli i framtidige veksthus av denne typen. De lave utslippene knyttet til driftsfasen gjør allikevel at dette systemet gir lavere akkumulerte utslipp enn begge de to alternative systemene over tid. I løpet av det syvende driftsåret er utslippene fra BBBLS systemet lavere enn begge alternativene når biogassbaserte ressurser brukes i produksjonen.   Du finner oppgaven under "relevante dokumenter".
Top