BRAKORN Lønnsom dyrking av våroljevekster: en nøkkel til bedre kvalitet og økte avlinger i norsk korndyrking 2015-2019

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Hovedmålet med prosjektet er optimalisert dyrking av våroljevekster. Dette vil legge grunnlag for større oljevekstareal, og bedre lønnsomhet i den totale kornproduksjonen som følge av mer gunstig vekstskifte.

Bakgrunn

Sentrale utfordringer i norsk korndyrking er skadelig jordpakking, begrensninger på jordarbeiding, innhold av mykotoksiner i kornet, utvikling og implementering av integrert plantevern, avlingsstagnasjon, kvalitetsproblemer, dårlig lønnsomhet og reduserte kornarealer. Gode agronomiske tiltak, som et bedre vekstskifte, må til for å øke robustheten. Vekstskifte med oljevekster, som raps og rybs, kan bidra til å sanere sjukdommer i korn og kan ha positiv effekt på struktur og næringstilstand i jorda.Norsk industri importerer årlig store mengder rapsfrø og presskake av oljevekster. Økt innenlandsk oljevekstproduksjon vil redusere risikoen for GMO- og salmonella i kraftfôrråvarene, samt gi mer stabil pris på norsk kraftfôr. Beskjeden oljevekstdyrking her i landet skyldes lavt avlingsnivå og svak lønnsomhet som følge av dårlig etablering, skader av ulike insekter samt sjukdomsangrep. Etableringsproblemer kan skyldes ugunstig såtidspunkt eller ujevn sådybde, redusert såfrøkvalitet og angrep av sjukdommer og skadedyr i spiringsfasen. Før år 2000 ble det dyrket mest vårrybs i Norge, mens produksjonen nå er dreid til å bestå av ca. 70 % vårraps. Det er imidlertid ikke utviklet gjødslingsstrategier for å ta ut potensialet for meravlingene som vårraps kan gi.En rekke skadegjørere kan redusere avlingene av oljevekster betydelig, og resistensutvikling og bortfall av beisemuligheter gir utfordringer med insekter. Gode varslingsmodeller er nødvendig for å gi mer treffsikker sjukdomsbekjempelse. Effekten av oljevekster på avling, kvalitet, sjukdomsangrep, risiko for mykotoksiner i korn og virkning på jordstruktur de påfølgende årene, er lite dokumentert og kommunisert, og kan medvirke til at produsentene ikke verdsetter oljevekster i kornomløpet.  

Mål

Hovedmålet med prosjektet er optimalisert dyrking av våroljevekster. Dette vil legge grunnlag for større oljevekstareal, og bedre lønnsomhet i den totale kornproduksjonen som følge av mer gunstig vekstskifte.Delmål:
  1. Sikker etablering av våroljevekster
  2. Økte avlinger og riktig kvalitet av våroljevekster gjennom optimaliserte gjødslingsstrategier
  3. Reduserte skader av insekter i våroljevekster ved bruk av fangstplanter
  4. Effektiv kontroll av storknolla råtesopp ved forbedring av varslingsmodell
  5. Bedre kvalitet og økte avlinger i korn som følge av bedre vekstskifte
 

Fremgangsmåte

Prosjektet vil 1) frambringe kunnskap om ulike faktorer som påvirker spiring, etablering ved ulike jordarbeidingsregimer, 2) utvikle gjødslingsstrategier og integrerte plantevernstrategier tilpasset avlingspotensialet i oljevekster, samt 3) frambringe dokumentasjon av effekten av oljevekster i omløpet på kvalitet og avling i korndyrkinga.Formidling av kunnskap om hvordan lønnsomheten i oljevekstdyrkingen og i påfølgende kornproduksjon kan bedres har høy prioritet. Resultater fra prosjektet vil bli formidlet gjennom vitenskapelig publisering, kommunikasjon med dyrkernettverk, tema-ark, video, foredrag og artikler i fagtidsskrifter, nettsider, samt en oljevekstskole for rådgivere.  

Samarbeid

NMBU, YARA Norge AS, Felleskjøpet Agri SA, Norgesfôr AS, Fiskå Mølle AS and Bayer CropScience, Kimen Såvarelaboratoriet AS, Norsk LandbruksrådgivingUniversity of Helsinki, Finland; Univerisity of Warwick; SLU, Sverige
Top