MACSUR 2012-2015

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan fremtidige klimaendringer vil virke inn på matproduksjon og matsikkerhet og hvilke tilpasninger som er nødvendige. Det europeiske nettverksprosjektet MACSUR: "Modelling European Agriculture with Climate Change fo r food Security" ble etablert i 2012 for å studere dette.

Bakgrunn

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan fremtidige klimaendringer vil virke inn på matproduksjon og matsikkerhet og hvilke tilpasninger som er nødvendige.Det europeiske nettverksprosjektet MACSUR: «Modelling European Agriculture with Climate Change fo r food Security» ble etablert i 2012 for å studere dette. Bioforsk, UMB og NILF deltar i MACSUR for modellering av planteproduksjon, husdyrproduksjon, handel og økonomi ved endret klima. Modellering på gårdsnivå, lokal og regional skala i Europa vil styrk e det europeiske samarbeidet for økt matproduksjon og matsikkerhet.Planlegging av god tilpasning til endret klima for landbruket forutsetter kunnskap både om de positive muligheter og negative effekter av endret klima. På nettsiden www.macsur.eu kan det lastes ned newsletter fra de tre nettverk som bl.a gir oversikt over aktiviteter, kurs, workshop, utveksling mm. Modellering i CropM Nettverket Et endret klima kan påvirke; – Lengden av vekstsesongen, avlingspotensialet og dyrkingssonene for ulike vekster.  

Mål

Økt nedbør kan påvirke kjørbarhet på jorder, innhøstingsmuligheter, jordpakking, dreneringsbehov. – Ugrassituasjon, plantesykdommer, skadegjørere. Positive og negative effekter vil i MACSUR bli modellert for:Kornproduksjon: Avling på felt , gårds- og regional nivå, laglighet for jordbearbeiding, såing og høsting, overvintring, risiko for Fusarium og mykotoksiner i kornavlingen.Grasproduksjon: Avling på felt, gårds- og regional nivå, graskvalitet, overvintring, laglighet for høsting, over vintring, identifisering av viktige sortsegenskaper for fremtidig klima.  

Fremgangsmåte

I 2013 er det arbeidet spesielt med å fremskaffe datasett og sammenligne ulike modeller til bruk for nordiske klimaforhold, både for grasvekst og korn.Metodikk for oppskalering av plantevekstmodeller til større regioner samt sammenligning av ulike modeller for frosttoleranse og vinteroverlevelse i høsthvete er startet. Bioforsk har deltatt på: – Workshop for CropM knyttet til NJF Seminar 455 Nordic Forage Model Applications – predicting forage yield and quality in a variable and changing climate, Forssa, Finland, Januar 2013. – Workshop CropM: Methods of Scaling and model linking, Bonn, Mars 2013. – International Grassland Congress IGC. September 2013. Modellering av husdyrproduksjon i Live nettverket; De forventede endringene i klima vil ha både positive og negative virkninger på produksjonen av melk og kjøtt på drøvtyggere: – Lengre vekstsesong gir grunnlag for utvidet beitesesong og dyrking av nye vekster som kan gi store avlinger av høy kvalitet (for eksempel fôrmais). – Mer ekstremvær kan vanskeliggjøre innhøstingen, noe som kan virke negativt på både mengden og kvaliteten av fôret. Det stilles stadig strengere krav om at matproduksjonen skal være miljøvennlig med lavest mulig utslipp av klimagasser.I MACSUR studeres hvordan de forventede endringene i betingelsene for fôrdyrkingen vil slå ut på produksjonen av melk og kjøtt på drøvtyggere, samt på utslippet av klimagasser. I 2013 er det arbeidet med å inklude re forbedret modellering av grasvekst, klimagassutslipp i HOLOS modellen. IHA har deltatt på workshop i LiveM under konferansen Greenhouse Gases & Animal Agriculture Dublin. Modellering av økonomi og handel i Trade-nettverket Klimaendringene innebæ rer endringer i værmønstrene verden over. Dette har betydning for matvaresikkerheten i verden, dels ved at dyrkingssonene for de ulike plantevekstene endrer seg, dels ved at dyrkingen innen hver sone blir mer uforutsigbar. Plantevekstmodeller benyttes for å anslå hvordan produksjonen av planter vil endre seg med klima, men i virkeligheten har bønders valg stor innvirkning på hva og hvor mye som skal produseres. Modeller for plantevekst finnes det mange av, men hvordan bøndene tilpasser sin produksjon til endret klima vet vi foreløpig relativt lite om. Dette kan ha stor betydning både for matvaresikkerhet og for hvilke tiltak som bør settes inn for å bedre den. Trade-nettverket samarbeidet med modellering av plantevekst (CropM) og husdyrproduksjon (LiveM) for disse analysene. I 2013 har NILF deltatt på 2 workshops i Trade-nettverket: 1. «Exploring new ideas for trade and agriculture model integration for assessing the impacts of climate change on food security». Haifa, Israel. Mars 2013. 2. «Macsur Regio nal Pilot Studies workshop», Braunschweig, Juni 2013.
Top