Målrettet fôrprosessering – et redskap til øke utnyttingen av energi og protein hos melkekyr

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Høytytende melkekyr setter store krav til innhold av næringsstoffer i rasjonen. For å tilfredsstille kravene blir kyrne gitt økende mengder fôr med høyt innhold av protein og stivelse. I Europa, og spesielt Norge, er selvforsyningen av proteinfôr begrenset, og importen høy. For stivelse er selvforsyningen god, men kvalitetene tilgjengelig er utfordrende for vommiljøet og setter begrensninger i hvor mye fôrrasjonen kan inneholde.
En effektiv utnytting av fôret med hensyn på økt matproduksjon uten å skade miljøet viktig i melkeproduksjonen. Hos drøvtyggere er effektiv utnytting en balanse mellom fordøyelse av næringsstoffer i vom og i tynntarmen. Hos drøvtyggere vil flytting av deler av fordøyelsen i kraftfôr fra vomma til seinere tarmavsnitt bedre vommiljøet og gi økt utnyttingen av fôrrasjonen, samt redusere risikoen for sur vom og helseproblemer som acidose og forfangenhet. Målrettet fôrprosessering kan være et verktøy for å oppnå dette. Ekstruderteknologi vil bli brukt til å styre nedbrytningshastighet og passasjehastighet av protein og stivelse i vom, og derigjennom gjøre det mulig å skreddersy fôrrasjoner til melkekyr. Utfordringen er å finne behandlingsbetingelsene som gir de ønskede effektene i et komplekst materiale som fôr. Dersom våre hypoteser blir innfridd, vil bruk av fôret i rasjoner til høytytende melkekyr gi et bedre vommiljø, øke utnyttingen av både kraftfôr og grovfôr i rasjonen, være positivt med hensyn på dyrehelse og miljø, og gi en mer fleksibel fôrproduksjon. Økt utnytting av grovfôr er en viktig motivasjonsfaktor også for dette prosjektet. Om prosjektet lykkes vil det kunne øke selvforsyningsgraden og være med på å sikre en god og framtidsrettet norsk matproduksjon. NMBU har et internasjonalt ledende miljø innen fôrteknologi gjennom Senter for fôrteknologi (FôrTek). Prosjektet vil styrke kompetansen innen fôrprosessering og ernæring ytterligere. For industripartene vil prosjektet kunne gi økt fleksibilitet og økt konkurranseevne i markedet.
Top