Markens potential som kolsänka

| Type artikkel: Rapport
Att öka kolinlagringen i marken föreslås vara en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna. En åtgärd som dessutom har positiv inverkan på aspekter som biologisk mångfald och miljö. Ämnet står därför högt på agendan i de nordiska länderna och en rad olika initiativ pågår, från utveckling av beräkningsmodeller och undersökningar av olika åtgärders effekter till mer övergripande kunskapssammanställningar och politiska målformuleringar.
För forskningen återstår en rad frågor att besvara, och politiskt påverkas ämnet av olika intressen. Detta skapar stora utmaningar men visar också på behovet att utveckla kunskapen om kol i mark, både från ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv. De nordiska ländernas likartade marktyper och klimat, samt närliggande målformuleringar i klimatpolitiken, bedöms skapa goda förutsättningar för ett nordiskt samarbete om kol i mark. Den här rapporten är en del i det uppdrag som Nordiska ministerrådet ålagt Nordiska kommittén för jordbruk och matforskning (NKJ). Uppdraget går ut på att utveckla kunskapen om, och identifiering av, åtgärder som kan bidra till ökad kolinlagring i jordbruksmark utveckla kunskapen om metoder för modellerings- och utsläppsberäkningar, inklusive kalibrering och validering, samt utveckling av databaser för modeller som kan visualisera koldioxidupptagning och utsläpp i nordisk jordbruksmark. Rapportens syfte är att ge en tydlig bild av ämnet kol i mark i Norden, och mynnar ut i ett antal rekommendationer som grund för diskussioner inom NKJ och Samnordisk skogsforskning (SNS) om potentiella framtida satsningar på kol i mark.   Se rapport under relevante dokumenter.
Top