MILJO2015-programmet 2007-2016

| Type artikkel: Forskningsprogram
Miljø 2015 skal utvikle ny forskningsbasert kunnskap som fremmer bærekraftig bruk og forvaltning av natur- og kulturmiljøet.
Programmet MILJO2015 er et langsiktig forskningsprogram under Forskningsrådet. Norges forskningsråd er et strategi- og finansieringsorgan. Organet er forskingspolitisk rådgiver for Regjeringen, departementene og andre sentrale institusjoner og miljøer med tilknytning til forsking og utvikling. Miljø 2015 skal utvikle ny forskningsbasert kunnskap som fremmer bærekraftig bruk og forvaltning av natur- og kulturmiljøet. Forskningen skal gi økt kunnskap om ulike faktorers påvirkning på miljøet og grunnlag for mer presist å forstå tålegrensene for bruk av miljøressurser, hvordan andre hensyn kan balanseres med dette og hvordan politikk og virkemidler kan utformes og gjennomføres for å gi varige løsninger på miljøspørsmål. Miljø 2015 er organisert i en faglig struktur med fire spesifiserte tematiske områder: SAMFUNN, LAND, VANN, FORURENS, og et overgripende forskningsområde: TVERS.
Top