Motivasjon for økologisk kornproduksjon

| Type artikkel: Rapport
Oppland fylke er foregangsfylke for økologisk kornproduksjon og skal bidra til å øke den økologiske kornproduksjonen i Norge. Som en del av dette arbeidet har vi i dette prosjektet hatt som formål å avdekke hvorfor ikke en større andel av kornarealet er økologisk, og hva slags type informasjon som kan motivere kornprodusenter til å legge om.
Oppland fylke er foregangsfylke for økologisk kornproduksjon og skal bidra til å øke den økologiske kornproduksjonen i Norge. Som en del av dette arbeidet har vi i dette prosjektet hatt som formål å avdekke hvorfor ikke en større andel av kornarealet er økologisk, og hva slags type informasjon som kan motivere kornprodusenter til å legge om. For å få en god forståelse for hvordan både konvensjonelle og økologiske bønder tenker og vurderer sin produksjon, gjennomførte vi til sammen 12 intervjuer på telefon med utvalgte kornprodusenter. Intervjuene ga både interessante funn og et godt grunnlag for utformingen av et spørreskjema. Formålet med en spørreundersøkelse var å nå et større antall kornprodusenter for å kartlegge i hvilken grad ulike kornprodusenter har forskjellige holdninger, utfordringer og muligheter i sin kornproduksjon. Spørreskjema ble sendt ut til 560 produsenter som driver enten hele eller deler av arealet økologisk, og til et utvalg på 1 000 konvensjonelle kornprodusenter. Av de utsendte spørreskjemaene ble det mottatt 291 svar fra konvensjonelle bønder, hvorav 19 tidligere hadde drevet økologisk kornproduksjon. Det kom inn 170 svar fra økologiske produsenter, hvorav 111 bare drev økologisk, mens 47 drev både med økologisk og konvensjonell kornproduksjon (parallellprodusenter). 12 av respondentene drev økologisk produksjon, men ikke av korn.  
Sammendrag
Summary
1 Innledning
1.1 Bakgrunn for prosjektet
1.2 Mål
1.3 Metoder og utvalg
1.3.1 Samtaler med landbruksrådgivningen
1.3.2 Intervju med økologisk og konvensjonelle kornbønder
1.3.3 Beskrivelse av utvalget til spørreundersøkelsen
1.3.4 Svakheter i utvalget
2 Muligheter og utfordringer for økologiske kornprodusenter
2.1 Hva motiverer til omlegging?
2.1.1 Lønnsomhet
2.1.2 Miljø og bærekraft
2.1.3 Agronomisk utfordring
2.1.4 Andre motiver
2.1.5 Prosjekt for rekruttering av økologiske kornprodusenter
2.2 Økonomi i økologisk kornproduksjon
2.2.1 Beregninger av økonomi i økologisk produksjon fra tidligere studier
2.2.2 Oppfatninger om lønnsomhet i økologisk dyrkning
2.2.3 Avling
2.2.4 Marked
2.3 Arbeidstid
2.4 Gjødsel og næringstilgang
2.5 Andre utfordringer og muligheter
2.6 Grunner til å gå tilbake til konvensjonelt
2.7 Planer for framtiden
3 Årsaker til at ikke flere legger om til økologisk korndyrking
3.1 Interesse for og kunnskap om økologisk produksjon
3.2 Dyrkningstekniske utfordringer med økologisk korndyrking
3.2.1 Avling og inntekt
3.2.2 Gjødsel og næringstilgang
3.2.3 Ugras
3.3 Arbeidsinnsats og drift
3.4 Regelverk og Debio
3.5 Holdninger og kunnskap
3.5.1 Bidra til økt matproduksjon i verden
3.5.2 Økologisk er ikke mer miljøvennlig
3.5.3 Negativt inntrykk av økologiske produsenter og økologisk dyrking
4 Tiltak for økt økologisk korndyrking
4.1 Bedre kvalitet på rådgivning
4.2 Ta tak i ugrasproblematikken
4.3 Høyere økologiske kornavlinger
4.4 Annen geografisk fordeling av landbrukssektorer
4.5 Pris og etterspørsel
4.6 Tilskudd og rammevilkår
4.7 Støtte og holdninger fra samvirket og bondeorganisasjoner
4.8 Regelverk og kontroll, særlig for parallellproduksjon
4.9 Gjødsel fra avfall fra biogassanlegg
5 Avslutning og konklusjoner
Referanser
Vedlegg: Spørreskjema
Top