Nedbygging av jordbruksareal

| Type artikkel: Rapport
Jordbruksarealet i Norge utgjør bare 3,7 prosent av landarealet. Mange av de mest produktive arealene våre ligger i, eller i nærheten av, tettsteder i stor vekst. Gjennom mange år har dette ført til at jordbruksareal har blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri og andre formål. Nedbygging av jordbruksareal til andre formål enn landbruk må ha kommunal godkjenning gjennom plan- og bygningsloven eller jordloven. Jordvern er stadig på den politiske dagsorden, og konkrete nasjonale mål er satt for vern av matjorda som et felles gode.
Jordbruksareal og dyrkbar jord som blir vedtatt omdisponert til andre formål enn jordbruk blir rapportert gjennom KOSTRA (kommune-stat rapportering). Dette er areal planlagt omdisponert, og denne type vedtak sier ingenting om når nedbygging skjer, eller om den i det hele tatt kommer til å bli iverksatt. Statistisk sentralbyrå har derfor i samarbeid med NIBIO gjennomført et prosjekt for å utvikle statistikk over faktisk nedbygging av jordressursene. Målene har videre vært å gi tall for nedbygging i forhold til formål, til tettstedsområder og til jordkvalitet. Landbrukets egen nedbygging av jordressursene er også omfattet av prosjektet.   Se rapport under "relevante dokumenter".
Top