Nutrients in a Circular Bioeconomy: Barriers and Opportunities for Mineral Phosphorus Independence in Norway

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Tidligere forskning har vist at mengden P i biprodukter fra det norske landbruket (hovedsakelig husdyrgjødsel) og havbruksnæringen (hovedsakelig fiskeavfall) er over fire ganger så stort som det årlige behovet for P i gjødsel. Det er også beregnet at produksjonsoverskuddet av slike biprodukter kan øke til å bli 12 ganger behovet innen 2050. Likevel er Norge i dag avhengig av store mengder importert mineralsk fosfor, i økende grad fra Marokko, samtidig som ubrukt P akkumuleres i jordsmonn og akvatiske systemer.
  • Kilde: Forskningsrådet

 
Prosjektleder: Professor Daniel Mueller
 
Prosjektnummer: 268338
 
Søknadstype: Forskerprosjekt
 
Prosjektperiode: 2017 - 2020
 
Tildelt: 9,9 mill.. kr
  Midlene er mottatt fra: BIONÆR — Bionæringsprogram   Geografi: Sør-Trøndelag / Trondheim

Populærvitenskapelig framstilling

Tidligere forskning har vist at mengden P i biprodukter fra det norske landbruket (hovedsakelig husdyrgjødsel) og havbruksnæringen (hovedsakelig fiskeavfall) er over fire ganger så stort som det årlige behovet for P i gjødsel. Det er også beregnet at produksjonsoverskuddet av slike biprodukter kan øke til å bli 12 ganger behovet innen 2050. Likevel er Norge i dag avhengig av store mengder importert mineralsk fosfor, i økende grad fra Marokko, samtidig som ubrukt P akkumuleres i jordsmonn og akvatiske systemer. MIND-P-prosjektet analyserer muligheter og barrierer for hvordan den norske bioøkonomien kan endres slik at den kan oppnå (direkte) uavhengighet fra importert mineralsk fosfor innen 2030. Fokuset er på husdyrgjødsel og avfall fra havbruksnæringen. Barrierene og mulighetene som skal undersøkes er (i) den geografiske distribusjonen av produksjonen av P-holdige biprodukter og muligheter for å bruke dette lokalt (f.eks. IMTA), men også hva som vil kreves av løsninger for å samle opp og transportere P til områder med et P-behov, (ii) aspekter vedrørende kvaliteten på P i biprodukter i form av plantetilgjengelighet, (iii) aspekter vedrørende problemer knyttet til toksisitet (f.eks. årsaker til konsentrering av tungmetaller i fiskeavfall), (iv) økonomiske barrierer i form av kostnader knyttet til alternative systemløsninger og teknologier, samt (v) graden av aksept hos produsenter og forbrukere knyttet til alternative systemer og produkter. Slike nedenfra-og-opp-studier av barrierer og muligheter vil videre brukes i utviklingen av scenarier for å analysere de ulike veiene mot uavhengighet av importert mineralsk fosfor, samt bidra til å identifisere potensielle bytteforhold og muligheter for utvikling av industriell aktivitet i stor skala.
Top