Økologisk landbruk og klimagasser – metan, lystgass og CO2

| Type artikkel: Rapport
Alle former for landbruk bidrar til utslipp av klimagasser, særlig av lystgass og metan. Måling av klimagassutslipp fra landbruket og lagring av karbon i jord er komplisert og er både tids- og stedsavhengig. Offisiell statistikk for landbruk omfatter ikke alle utslipp som hører med i landbruksproduksjonen, som utslipp ved produksjon av kunstgjødsel. Innhold av karbon i dyrkajord regnes heller ikke med. Kostholdsammensetning og matsvinn betyr dessuten mye for samlet utslippsmengde fra matproduksjon. Ved sammenligning av driftsformer er det viktig å ha med alle faktorer av betydning for klimapåvirkning.
Alle former for landbruk bidrar til utslipp av klimagasser, særlig av lystgass og metan. Måling av klimagassutslipp fra landbruket og lagring av karbon i jord er komplisert og er både tids- og stedsavhengig. Offisiell statistikk for landbruk omfatter ikke alle utslipp som hører med i landbruksproduksjonen, som utslipp ved produksjon av kunstgjødsel. Innhold av karbon i dyrkajord regnes heller ikke med. Kostholdsammensetning og matsvinn betyr dessuten mye for samlet utslippsmengde fra matproduksjon. Ved sammenligning av driftsformer er det viktig å ha med alle faktorer av betydning for klimapåvirkning. De fleste vitensynteser og metaanalyser om klimagassutslipp fra ulike driftsformer konkluderer med at økologisk drift gir mindre utslipp per arealenhet sammenlignet med konvensjonell drift. Beregnes dette per produsert enhet kommer økologisk drift ofte dårligere ut enn konvensjonelt landbruk, noe som delvis skyldes lavere avlinger. Få sammenligninger mellom driftsformer mht. karbonlagring er gjort, men resultatene i undersøkelsene som er gjengitt i rapporten tyder på økologisk landbruk kan bidra til større karbonlagring i jord enn konvensjonell drift. Mange faktorer som vektlegges i økologisk landbruk kan bidra til en reduksjon av landbrukets klimagassutslipp, men benevnelsen økologisk landbruk gir ingen garanti for lave utslipp av klimagasser og økt karbonlagring. Store variasjoner i klimagassutslipp mellom enkeltgårder er registrert, både ved konvensjonell og økologisk driftsform. Det betyr at potensialet for reduksjon av utslipp er tilstede i begge driftsformer. Klimapåvirkninger er bare en av flere miljøeffekter av landbruk, andre viktige effekter er biodiversitet, erosjon, vannforurensning, jordkvalitet osv. Livsløpsanalyser (LCA) er ofte brukt når miljøeffekter skal vurderes.   Lenke: http://orgprints.org/32812/  
Top