Økt forsyning av økologisk produsert fôringsfrø av gress og kløver i Norge (økofrø) 2010-2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon er blant de viktigste produksjoner i norsk økologisk landbruk. Både helhetlig økologisk verdikjedetankegang og internasjonalt regelverk krever at det ved slik produksjon skal brukes økologisk såvare. De tre siste åra har imidlertid tilgangen på økologisk produsert engfrø vært synkende. I 2008 var den økologiske engfrøproduksjonen nede i om lag 50 tonn, noe som tilsvarer mindre enn halvparten av behovet.

Bakgrunn

Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon er blant de viktigste produksjoner i norsk økologisk landbruk. Både helhetlig økologisk verdikjedetankegang og internasjonalt regelverk krever at det ved slik produksjon skal brukes økologisk såvare. De tre siste årene har imidlertid tilgangen på økologisk produsert engfrø vært synkende. I 2008 var den økologiske engfrøproduksjonen nede i cirka 50 tonn, noe som tilsvarer mindre enn halvparten av behovet.  

Hovedmål

Hovedmålet med prosjektet er å øke årlig norsk produksjon av økologisk engfrø fra dagens nivå på snaue 50 tonn (2008) til 120 tonn innen 2015. Dette for å dekke etterspørselen, til beste både for frøfirma, frøprodusenter og husdyrbønder, og sikre at mangel på frø ikke skal være til hindre for å nå Regjeringens mål om 15 % økologisk landbruk innen 2015. Målsettingen er å sikre tilgangen til økologisk produsert engfrø av hovedartene timotei, engsvingel og rødkløver. Dette skal gjøres ved å finne optimale løsninger for hovedutfordringene innen den økologiske frøavlen. Optimale løsninger kan være å bedre konkurranseevnen mot ugress ved etablering, sikre næringstilførselen til frøenga både om høsten og om våren, og ved å bedre innhøstingsmetodene. Prosjektet er svært relevant for økologisk landbruk, men det har også overføringsverdi til det konvensjonelle landbruket. Det er krav om at såfrø skal være økologisk dyrket, og mangel på økologisk såfrø er en begrensning på omfanget av økologisk jordbruksareal. Økologisk såfrøareal har sunket de siste årene.  

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet utføre i samarbeid med Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Strand Unikorn, Norsk frøavlerlag og Vestfold forsøksring. Lederen for den svenske økologiske frøavlskampanjen vil være ekstern veileder og medlem av referansegruppa for prosjektet.
Top