Organisk avfall som vekstmedium og næring for solbær (Ribes nigrum L.) på intensivt grønt tak og sosiale effekter av urbant landbruk

| Type artikkel: Masteravhandling
Til urban dyrking i bykjernen er det vanlig å kjøpe jord siden jorda i byen ofte er forurenset. En sirkulær økonomi, med fokus på avfallshåndtering, er derfor en forutsetning for at urban dyrking skal være bærekraftig. Kompost utgjør i dag en stor del av innholdet i tilgjengelige torvfrie vekstmedier i Norge, men kan fortsatt by på utfordringer. Tilpasset informasjon for urban dyrking om kvalitet og bruk må derfor utvikles og formidles bredt.
I forbindelse med prosjektet SiEUgreen skal NMBU benytte kompost til etablering av bærbusker og det var derfor ønskelig med en validering av kompostbasert vekstmedium fra Lindum. Bærbusker i urban dyrking er spesielt gunstig bl.a. fordi de krever lite vedlikehold, fordrøyer mye regnvann og ivaretar naturmangfoldet. Et vekstforsøk med solbærbusker ble etablert på taklandbruket Tak for Maten høsten 2017. Fra Lindum ble det brukt tre behandlinger med ulike nivåer av næringsrik vermikompostert biorest og næringsfattig hagekompost. Torv og mineralgjødsel er brukt som kontroll. Vekstmediene ble vurdert ut i fra vegetative og generative egenskaper hos solbærbuskene samt kvalitetsanalyser i solbær. Til en viss grad er påvirkning fra takets mikroklima inkludert. Vekstmediene ble underveis undersøkt kjemisk og fysisk med hensyn på dyrking av solbær og med torv som kontroll. Det er kun gjort registreringer over en vekstsesong. Funnene i oppgaven tilsier at de to behandlingene med 30% og 60% vermikompostert biorest gir et godt resultat med moderat vegetativ vekst og god rotutvikling. Gjentak i torv har signifikant større tilvekst, men svake skudd og liten rotutvikling. I samarbeid ned Nabolagshager ble det utført en spørreundersøkelse for å undersøke de sosiale effektene av taklandbruket Tak for Maten. Flertallet oppga at taklandbruket i stor grad har påvirket deres helhetsinntrykket av bygget og interesser for urbant landbruk og matproduksjon i byen.   Lenke: https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2582665
Top