Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2017

| Type artikkel: Rapport
Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Denne rapporten presenterer resultater fra dette overvåkingsprogrammet for prøver tatt ut i 2017. Hensikten med overvåkingsprogrammet er hovedsakelig å overvåke nivået for rester av plantevernmidler for å sikre at forbruker ikke utsettes for plantevernmiddelrester som kan være helsefarlig. Videre skal overvåkingen bidra til å sikre at næringsmiddelvirksomhetene etterlever regelverket slik at plantevernmiddelrestene ikke overskrider gjeldende grenseverdi.
Overvåkingen består av en nasjonal og EU koordinert del. Valg av matvarer i det nasjonale overvåkningsprogrammet er hovedsakelig konsentrert om mat som er viktig i det norske kostholdet, men også mat som er mer sjeldne. Vareslag i EUs koordinerte overvåkingsprogram er valgt ut fra konsum i EU. I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. Alle prøver av vegetabilsk opprinnelse ble analysert med to store multimetoder som til sammen inkluderer 350 stoffer. I tillegg ble enkelte av prøvene analysert med spesialmetoder der det kun søkes etter ett eller noen få plantevernmidler (til sammen 49 stoffer). Det ble påvist rester av totalt 132 ulike plantevernmidler. Det er soppmidlene boskalid, fludioksonil og imazalil som ble hyppigst påvist. Et funn defineres som påvisning av et plantevernmiddel i en prøve. Mattilsynet vurderer alle funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene (Maximum Residues Level, MRL) med hensyn til analyseusikkerhet og om funnet kan være helsefarlig for forbruker. En overskridelse er funn over grenseverdi etter fratrekk av analyseusikkerhet. Analyseresultatene for samtlige prøver i 2017 viste at det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). Av disse ble 14 prøver (1,1 %) regnet som overskridelser. Det var ingen funn over grenseverdi i norske prøver. Mattilsynet publiserer fortløpende overskridelser på sine nettsider (www.mattilsynet.no). I perioden 2008 til 2017 varierte andel prøver med funn av plantevernmiddelrester over grenseverdi fra 0,8 til 3,4 % (tabell 2a). Tallet for 2016 var noe høyere enn tidligere år. For 2017 er andel prøver med funn over grenseverdi mer lik resultatene fra tidligere år. Forskjellene fra år til år anses som normalt som følge av at det er årlige variasjoner i hvilke prøver som tas ut, samt at regelverket kan ha blitt endret. Det kan også være endringer i hvilke stoffer det søkes etter og bestemmelsesgrenser for analysemetodene. I det EU koordinerte programmet (EU Regulation nr. 662/2016) ble det i 2017 analysert 155 prøver, hvorav 24 animalske prøver. Totalt var 71 % av prøvene uten funn, inkludert de animalske prøvene. Det var overskridelse i én appelsinprøve. I det totale overvåkingsprogrammet ble det for frukt påvist rester av plantevernmidler i 75 % av prøvene, hvorav 0,8 % viste funn over grenseverdi. For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 72 % av prøvene, hvorav én prøve av bjørnebær fra Mexico viste funn over grenseverdi. Denne prøven var også en overskridelse etter fratrekk av analyseusikkerheten. For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 45 % av prøvene, hvorav 1,0 % (5 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var 3 prøver overskridelser. For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 42 % av prøvene, hvorav 19 % (5 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var 4 prøver overskridelser etter fratrekk av analyseusikkerheten. Som tidligere år er det færre prøver med funn av plantevernmiddelrester i grønnsaker og urter enn i frukt og bær. For matkorn og ris ble det påvist rester av plantevernmidler i totalt 69 % av prøvene. I to prøver av ris (2,2 %) ble det påvist funn over grenseverdi og disse ble også vurdert som overskridelser etter at analyseusikkerheten ble trukket fra. Ris og rug/rugmel var i 2017 en del av EUs koordinerte program. I alt ble 25 prøver av rug/rugmel og bygg/byggryn analysert for glyfosat, hvorav analysene av rug/rugmel var en del av EUs koordinerte program. Det var funn av glyfosat i én prøve av rug fra Latvia, mens det var funn i 8 prøver av bygg/byggryn fra Norge. For bygg var funnene i 3 av 4 prøver under 3 % av MRL for glyfosat, og det høyeste funnet var 8,9 mg/kg. Dette er under halvparten av grenseverdien og utgjør ingen akutt helsefare (10 % av ARfD). Påvist mengde av glyfosat i rug var 0,09 mg/kg. Dette er mindre enn én prosent i forhold til grenseverdien for rug, hvilket tilsier at rug er trygt å spise med de målte nivåene av glyfosat. Det ble analysert 95 prøver av økologiske produkter. Det ble påvist funn av klorpyrifos i lime fra Peru, spirotretramat i tørkede gojibær fra Kina og spinosad i stangselleri, tomat og slangeagurk fra Spania. Spinosad er et godkjent virkestoff i økologisk produksjon. Klorat er et ulovlig plantevernmiddel. Samtidig dannes klorat når vann er behandlet med klor, som er et lovlig vannbehandlingskjemikalie. EFSA (European Food Safety Authority) etterspør data for klorat og EU ønsker mer kunnskap om klorat i mat. Det ble derfor gjennomført et prosjekt i 2016, som ble videreført i 2017. 90 prøver ble analysert for klorat, men med litt forskjellige prøvematerialer og med en større andel norske prøver i forhold til i 2016. Det ble påvist funn over grenseverdi i 11 % av prøvene. Dette er en vesentlig nedgang fra 2016 hvor det ble funnet kloratrester over MRL i 27 % av prøvene. Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 34 % av prøvene. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene var over grenseverdien. Av norske produkter var det to prøver av jordbær med rester av 9 ulike plantevernmidler i samme prøve. Ingen av prøvene hadde funn over grenseverdien. I prøver av barnemat og i prøver av animalsk opprinnelse ble det ikke påvist rester av plantevernmidler.   Se hele rapporten under "relevante dokumenter".
Top