Plant – insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i Origin of Species. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé fra Madagaskar, forutsa han faktisk eksistensen av en pollinerende nattsvermer med en svært lang sugesnabel. Endelig bevis for ko-evolusjonen som inkluderer orkidéen og den lang-tungede nattsvermeren, med navnet Xanthopan morganii praedicta, kom først på 1990-tallet.
Det er generelt akseptert at angiospermer, som oppsto for 130 millioner år siden, krevde en spesifikk form for bestøvning. Også i vår tid pollineres de fleste blomstrende planter av insekter. Når det gjelder interaksjon med angiospermer, er insekter den viktigste gruppen av terrestriske organismer. Landbruk, som er nært knyttet til angiospermer, er derfor fundamentalt avhengig av disse små organismene. På den annen side representerer imidlertid visse herbivore insektarter et alvorlig problem for landbruket nettopp fordi de er plante-etere. Selv om disse skadedyrene utgjør kun 1% av alle insekter, er de ansvarlig for et betydelig tap på avlinger. For å etablere et bærekraftig landbruk, er det nødvendig å minimere omfanget av skadeinsekter og samtidig bevare insektenes biologisk mangfold. Dette krever, fremfor alt, økt kunnskap om insekter. For å fremme et bærekraftig landbruk, vil vi bidra med ny kunnskap om det olfaktoriske systemet til en plante-etende insektart som representerer et av verdens alvorligste skadedyr, nattsvermeren Helicoverpa armigera. Som mange andre insekter, har nattsvermeren mulighet til å detektere små svingninger i ekstern CO2-konsentrasjon. I dette prosjektet vil vi utforske hvilken effekt ekstern CO2 konsentrasjon har på kjemosensorisk informasjonsbehandling i de sentrale luktebaner hos den aktuelle arten ? med hensyn på reproduktiv atferd, næringssøk og egglegging.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/287052
Top